מלגת האקדמיה ללשון העברית על שם ראובן אוחנא

תקנון המלגה

א. על המלגה

מלגת האקדמיה ללשון העברית ע"ש ראובן אוחנא היא מלגה לתלמידי התואר הראשון בחוגים ללשון העברית באוניברסיטאות בישראל (להלן "התואר"). המלגה הוענקה בפעם הראשונה בשנת תש"ף. המלגה היא תרומת בני משפחת ראובן אוחנא להנצחת זכרו.

ב. הזכאות למלגה

המלגה מיועדת למי שעומד בשלושת התנאים האלה במצטבר:

 • תלמיד השנה השנייה או השלישית של התואר הראשון בחוגים לשון העברית באחת האוניברסיטאות בישראל;
 • בעל הישגים טובים בלימודים;
 • בעל רקע חברתי־כלכלי (סוציו־אקונומי) המצדיק לפי שיקול דעתה של הוועדה מתן מלגה.

ג. ועדת המלגה וסמכויותיה

ועדת המלגה תטפל בכל הנושאים הנוגעים למלגות, ובכלל זה ההחלטה על הקצאת כספים למלגות, בחירת הזוכים במלגות, מספר המלגות שיוענקו בשנה, גובה המלגות, וכן כל שאר העניינים המנהליים והארגוניים הכרוכים בהענקתן. הוועדה תמנה מרכז לוועדה.

 • החלטות הוועדה סופיות ואינן ניתנות לערעור.
 • הוועדה רשאית לשנות את תקנון המלגה.
 • לוועדה הזכות לזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי מועמד או מועמדים לפגישה אישית לפני ההחלטה על הענקת המלגה.

ד. תנאי המלגה וסכום המלגה

 • בכל שנה תעניק האקדמיה 2–4 מלגות בסכום כולל של 20,000 ש"ח.
 • ועדת המלגה תקבע בכל שנה ושנה את מספר הזוכים ואת מספר התשלומים להעברת כספי המלגה לזוכים. הסכום לכל אחד יהיה הסכום הכולל העומד לחלוקה חלקי מספר הזוכים.
 • לקראת מועד הענקת המלגה תפרסם האקדמיה באתרה קול קורא להגשת מועמדות לקבלת המלגה ותפיץ אותו גם במזכירויות החוגים ללשון העברית באוניברסיטאות בארץ.
 • הוועדה רשאית להעניק את המלגה שנתיים רצופות לאותו התלמיד.
 • אם בשנה כלשהי לא תמצא הוועדה בין תלמידי התואר מועמד או מועמדים אשר עומדים לפי שיקול דעת הוועדה באמות המידה לקבלת המלגה כאמור לעיל, תהיה הוועדה רשאית להעניק את המלגה למי שתראה לנכון וגם למי שלומד לתואר שני או שלישי, ובלבד שההחלטה על הזוכה תתקבל בוועדה פה אחד.

ה. נוהל הגשת הבקשות

המועמד ימלא את טופס הבקשה למלגה ויצרף לטופס את המסמכים האלה:

 1. מכתב המלצה של ראש החוג או אחד ממורי החוג
 2. מסמך רשמי מן המוסד ובו תאריך תחילת הלימודים
 3. קורות חיים מפורטים
 4. תמונת דרכון צבעונית סרוקה
 5. גיליון לימודים רשמי וחתום של המועמד (גיליון ציונים)
 6. אישור על שירות צבאי או לאומי
 7. הצהרה אישית של המועמד, ובה הוא (1) מציג את עצמו ואת ציפיותיו מלימודיו ואת תוכניותיו לאחר סיום התואר הראשון; (2) מתחייב להשתתף בטקס הענקת המלגה ולציין בפרסומיו בשנים הבאות את דבר קבלת המלגה; (3) מתחייב לשלוח מכתב תודה לתורמים.
 8. את הטפסים יש להגיש לא יאוחר מן התאריך שיצוין בפרסומים. בקשה שתוגש לאחר המועד שנקבע לא תטופל.

 ו. ביטול הענקת המלגה

ועדת המלגה רשאית לבטל את המלגה בכל עת אם התלמיד לא יעמוד בדרישות האקדמיות והמנהליות או יפסיק את לימודיו באוניברסיטה מכל סיבה שהיא (בין מיוזמתו בין מיוזמת האוניברסיטה). כמו כן תבוטל המלגה אם יתברר כי היא ניתנה על סמך מידע כוזב. בכל מקרה של ביטול המלגה יחויב המועמד הזוכה להחזיר את הסכום שקיבל.

ז. כללי

 • האקדמיה וועדת המלגה רשאיות לשנות את התנאים האמורים לעיל בכל עת ואף לבטל את המלגה לחלוטין.
 • האקדמיה וועדת המלגות רשאיות לעכב את ההחלטה על מתן המלגה לפי שיקול דעתן המוחלט ומסיבותיהן. חלפו שלושה חודשים מיום הגשת בקשה למלגה ולא ניתנה החלטה בבקשה, תיחשב הבקשה כאילו נדחתה אלא אם כן תחליט ועדת המלגות אחרת בכתב.
 • כל האמור לעיל בלשון זכר – גם לשון נקבה במשמע.