כללים בנטיית הפועל

כללי נטיית הפועל ערוכים לפי גזרות. במקצת הגזרות נוסחו כללים שיטתיים (הגרוניים; ל”א; ע”ו–ע”י וע”ע). בגזרות אחרות נקבעו כללים רק במקומות שהייתה נחוצה בהם הכרעה,  ובראשם כללים בנטיית השלמים. בסעיפים האחרונים של פרק זה באים כללים שכל אחד מהם נוגע לכמה גזרות וכללי נטיית הפועל עם כינויי המושא.

בסוף כל סעיף צוין מספר ישיבת המליאה שהסעיף אושר בה, חוץ מן הסעיפים שנדונו דיון שיטתי, ובהם צוין מספר הישיבה בראש הסעיף.