קוטביות סמנטית והתנטרלות

מאת: רבקה בליבוים

לשוננו עב (תש"ע), עמ' 503–523

לקריאת המאמר

מדוע נמדוד עצמים לפי גודלם ולא לפי קוטנם? מדוע נציין את רוחבו של המעבר ולא את צרותו? ומדוע מדברים עד דרגת הקושי ולא על דרגת הקלות?

במלאות שנה למותה של ד"ר רבקה בליבוים אנו מביאים את מאמרה הדן במערכות קוטביות שבהן אחד הקטבים מתקהה ומשמש לציון הסולם כולו.