זיכרונות כרך לה–לז, תשמ"ח–תש"ן

ישיבות קפד–קצז

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנים התשמ"ח-התשמ"ט, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה, עמ' 7

שנת התשמ"ח

הישיבה המאה שמונים וארבע – המאה שמונים וחמש (קפד-קפה)

א. ברכות, עמ' 12 ◆ ב. לזכר הא' חיים איזק ז"ל, עמ' 12; לזכר הא' ניסן ברגגרין ז"ל, עמ' 15 ◆ ג. ענייני מינוח: מונחי רפואת הילדים, עמ' 19; מונחי עיבוד נתונים אוטומאטי, עמ' 22; מונחי ההנדסה הכימית והתרמודינאמיקה, עמ' 30 ◆ ד. היערכות האקדמיה לקראת "שנת הלשון העברית", עמ' 31 ◆ ה. הגשת דו"ח המזכירות המדעית לשנת התשמ"ז, עמ' 34

הישיבה המאה שמונים ושש (קפו)

דיון במעמדה של הלשון העברית בארץ ובתפוצות (חלק ראשון), עמ' 35

הישיבה המאה שמונים ושבע (קפז)

א. הודעה: לזכר הא' יעקב רבי ז"ל, עמ' 71 ◆ ב. הזמנת הצעות לחברוּת והעמדת ועדה בוררת, עמ' 71 ◆ ג. דיון במעמדה של הלשון העברית (חלק שני), עמ' 72 ◆ ד. חגיגות מאה שנה לייסוד ועד הלשון העברית, עמ' 82 ◆ נספח: היערכות לחגיגות שנת המאה (התש"ן – 1990), עמ' 90

הישיבה המאה שמונים ושמונה (קפח)

א. שונות, עמ' 93 ◆ ב. הצעת שינויים בתקנון, עמ' 93 ◆ ג. בחירת חברים לאקדמיה, עמ' 94

שנת התשמ"ט

הישיבה המאה שמונים ותשע (קפט)

א. ברכות, עמ' 95 ◆ ב. לזכר הא' שמעון הלקין ז"ל, עמ' 96 ◆ ג. ענייני דקדוק: גזרת פ"נ, עמ' 98; קיבוץ וקמץ קטן בשמות, עמ' 123; קמץ גדול לפני סיומת "־ַאי" (כגון: מחסנַאי, הנדסַאי), עמ' 124 ◆ ד. שונות: אישור זיכרונות דברים, דו"ח המזכירות המדעית והמילונים לתרמודינאמיקה ולהנדסה כימית, עמ' 125

הישיבה המאה ותשעים – הישיבה המאה תשעים ואחת (קץ-קצא)

ישיבה חגיגית במסגרת הקונגרס העשירי למדעי היהדות, עמ' 126

הישיבה המאה תשעים ושתיים (קצב)

בחירת נשיא, מנהלה וועדה בוררת, עמ' 127

שנת התש"ן

הישיבה המאה תשעים ושלוש – המאה תשעים וארבע (קצג-קצד)

א. לזכר הא' אליעזר רובינשטיין ז"ל, עמ' 129; לזכר הא' מאיר מדן ז"ל, עמ' 132 ◆ ב. ענייני בולאות, עמ' 135 ◆ ג. אישור מונחי הנירולוגיה, עמ' 149 ◆ ד. דיון במלים בשימוש כללי, עמ' 149 ◆ ה. הודעה על ישיבת בחירות, עמ' 155

הישיבה המאה תשעים וחמש (קצה)

בחירת חברים, עמ' 156

הישיבה המאה תשעים ושש (קצו)

א. לזכר הא' דב סדן ז"ל, עמ' 157; לזכר הא' אברהם הלקין ז"ל, עמ' 160 ◆ ב. ענייני דקדוק: התעתיק מערבית לעברית, עמ' 164 ◆ ג. אישור זיכרונות הדברים של ישיבה קפ"ט וישיבה קצ"ג-קצ"ד, עמ' 174

הישיבה המאה תשעים ושבע (קצז)

א. ברכות והודעות, עמ' 175 ◆ ב. ענייני מינוח: עיבוד נתונים אוטומטי, עמ' 176

נספחים

  • דו"ח המזכירות המדעית לשנת התשמ"ז, עמ' 183 ◆ דו"ח המזכירות המדעית לשנת התשמ"ח, עמ' 188 ◆ דו"ח המזכירות המדעית לשנים התשמ"ט-התש"ן, עמ' 193
  • הצעות תקציב, עמ' 199
  • העבודה במפעל המילון ההיסטורי למן תמוז התשמ"ו ועד סוף אלול התשמ"ז, עמ' 205 ◆ העבודה במפעל המילון ההיסטורי למן תשרי התשמ"ח ועד סוף סיוון התשמ"ח, עמ' 211 ◆ העבודה במפעל המילון ההיסטורי למן תמוז התשמ"ח ועד סוף טבת התש"ן, עמ' 214
  • אירועי שנת הלשון העברית (התש"ן), עמ' 223