ממשל ומנהל

אֲגֻדָּה שִׁתּוּפִית – cooperative
קואופרטיב; ישות משפטית עצמאית המתנהלת באופן דמוקרטי ופועלת לרווחת חבריה; יש אגודות שיתופיות הפועלות ללא מטרות רווח ויש אגודות שיתופיות הפועלות כחברות עסקיות לכל דבר.


אִשְׁרוּר – ratification
רָטיפיקַציה; אישור סופי לדבר – כגון הסכם או אמנה – שנותן הדרג העליון לאחר שניתן לדבר אישור של דרג נמוך יותר.


בִּזּוּר – decentralization
דה־צנטרליזציה; העברת תפקידים ואצילת סמכויות של רשות מרכזית לגופי מנהל מקומיים או בדרג נמוך יותר.


הַפְרָטָה – privatization
העברת השליטה או הבעלות על חברה או על עסק וכיו"ב מידי גוף ציבורי או ממשלתי אל ידיים פרטיות.


מִדְרָג – hierarchy
הִיֵּרַרְכִיָּה; סולם הדרגות בארגון לפי סדר הסמכויות והכפיפויות.


מִרְכּוּז – centralization
צנטרליזציה; ריכוז כל התפקידים וכל הסמכויות בידי הרשות המרכזית.


עִצּוּמִים – sanctions
סנקציות; ביחסי עבודה – אמצעי לחץ, כגון שביתה, שמפעילים עובדים נגד מעסיקיהם כדי להשיג דרישות בתנאי עבודה; במשפט הבין־לאומי – הפעלת לחץ כלכלי ופוליטי נגד מדינה שהפרה אמנה או חוק בין־לאומי.
ראו גם: המילה עיצומים כחלופה לסנקציות


עֲצוּמָה – petition
פטיציה; תביעה שעליה חתומים רבים המופנית לגוף שלטוני לשנות החלטה או תכנית וכיוצא בזה.
ראו גם: בעיצומו


צְבָאָנוּת – militarism
מיליטריזם; הערכה יתרה של הכוח הצבאי בחיי החברה והמדינה; גישה לוחמנית המעדיפה שימוש בכוח צבאי לשם פתרון בעיות מדיניות. שם התואר: צבאני (מיליטריסטי).


שְׁדֻלָּה – lobby
לובי; קבוצת אנשים העושה למען גוף או עניין מסוים ומשדלת בעלי תפקידים ואנשי ציבור לתמוך ולסייע בקידום העניין.


תַּאֲגִיד – corporation
קורפורציה; קבוצה המוסמכת על פי החוק לפעול כגוף משפטי (או כאישיות משפטית).