Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

השפעת הצרפתית על לשון ימינו

מאת: משה קטן

לשוננו לעם, כרך מב, חוברת א (תשנ"א), עמ' 24–25

לקריאת המאמר

העברית והצרפתית הן שפות שונות מאוד, השייכות למערכות בלשניות רחוקות זו מזו. עם זאת, אפשר לגלות ביניהן קרבה בשל הנסיבות ההיסטוריות והגלגולים שעברו על שתי השפות.
המאמר המתפרסם כאן עוסק בנקודות המגע בין העברית לצרפתית.