חידון 'מה ההבדל בין המילים?'- פתרונות

1. חייל, חיל חייל = חַיָּל; חיל = חַיִל

2 . יפתח, ייפתח יפתחו = יִפְתְחוּ )בניין קל(; ייפתחו = יִפָּתְחוּ )בניין נפעל(

3 . נישואים, נשואים נישואים = נִשּׁוּאִים; נשואים = נְשׂוּאִים

4 . ראיה, ראייה ראיה = רְאָיָּה; ראייה = רְאִיָּה

5 . תקוותינו, תקוותנו תקוותינו = תִקְווֹתֵינוּ; תקוותנו = תִקְוָּתֵנוּ

6 . ייטעו, יטעו ייטעו = יִטְעוּ )מן יִטַע(; יטעו = יִטְעוּ )מן יִטְעֶה(

7 . נפגש, ניפגש נפגש = נִפְגַשׁ )נפעל עבר(; ניפגש = נִפָּגֵשׁ )נפעל עתיד(

8 . קשור, קישור קשור = קָּשׁוּר; קישור = קִשוּר

9 . אמון, אימון אמון = אֵמוּן; אימון = אִמּוּן

10 . אחיי, אחי אחיי = אַחַי; אחי = אָחִי

11 . גזירה, גזרה גזירה = גְזִירָּה; גזרה = גְזֵרָּה

12 . קשרכם, קשריכם קִשְׁרְכֶם = הקשר שלכם; קִשְׁרֵיכֶם = הקשרים שלכם

13 . מובנת, מובנית מובנת = מוּבֶנֶת )שורש בי"ן(; מובנית = מֻבְנֵית )שורש בנ"י(

14 . יבוא, ייבוא יבוא = יְבוּא; ייבוא = יִבּוּא

15 . אליך, אלייך אליך = אֵלֶיך ; אלייך = אֵלַיִך

16. תשמַע, תישמע תשמע = תִשְׁמַע (בניין קל); תישמע = תשמע (בניין נפעל)

17 . מיד, מייד מיד = מן היד של מישהו; מייד = תואר הפועל במשמעות עכשיו​