ד"ר אוהד אבודרהם – חתן הפרס לשנת תשפ"ג

פרס האקדמיה ללשון העברית ע"ש זאב וציפורה בן־חיים לשנת תשפ"ג הוענק לד"ר אוהד אבודרהם.

נימוקי ועדת הפרס

ד"ר אוהד אבודרהם הוא חוקר צעיר, מבריק ומצטיין, שפרסם מחקרים רבים ופורצי דרך על ניביה השונים של הארמית: מנדאית, ארמית יהודית בבלית, ארמית נוצרית, ארמית של התרגומים ונבטית.

שליטתו הרחבה והמעמיקה בניבים שונים של הארמית ויכולותיו הפילולוגיות העמידו אותו בראש החץ של חוקרי הארמית הצעירים בארץ ובעולם.

בספרו על 'דקדוק המנדאית הקדומה' התמודד אבודרהם עם ממצאים ארכאולוגים קשים וסבוכים לפיענוח המחייבים ידע נרחב ומעמיק בפלֵאוגרפיה ובבלשנות. במחקרו זה הוא בחן מאות ממצאים אפיגרפיים, פיענח ופירש עשרות קערות וקמעות הכתובים בארמית מזרחית, בארמית מערבית ובעברית ואף תיקן מאות קריאות שגויות של מהדירים קודמים וחידש חידושים חשובים. בחיבור זה חשף ד"ר אבודרהם לראשונה את טיבה של הלשון המנדאית הקדומה ועמד בפירוט וביסודיות על קווי ההבחן בין לשון האפיגרפיה ובין לשון כתבי היד הספרותיים, שעליהם התבסס המחקר עד כה.

ד"ר אבודרהם אף תרם תרומה גדולה לחקר העברית הקדומה. הוצע בידיו תיאור עדכני של קטעים עבריים המשובצים בקערות השבעה, שזמנן קדום לזמנן של מסורות הניקוד, ויש בהם ללמד על העברית של כותבי ההשבעות בבבל. ממצאיו העלו כי עברית זו דומה לעברית שבכתבי יד בניקוד עליון אך נבדלת ממנה בעניינים אחרים. כך, למשל, חשף ד"ר אבודרהם בקטעים אלו עדויות רבות להיאלמות עיצורי הגרון שאינה ניכרת דייה במסורות העברית הידועות.

ד"ר אבודרהם הוא חוקר יסודי וחריף, בעל הכרה מעמיקה של ניבי הארמית ושל העברית למסורותיה. מחשבתו המקורית וחדשנותו ניכרים היטב במחקריו ובתגליותיו, ותרומתו מרובת הפנים למחקר עד כה מורה על תנופה שוודאי תימשך לברכה אף בעתיד.

הלכך חברי הוועדה החליטו להעניק את פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן־חיים לשנת תשפ"ג לד"ר אוהד אבודרהם.

בירושלים, כ"ד באייר תשפ"ג, 15 במאי 2023

ועדת הפרס: פרופ' יהודית הנשקה (יו"ר), פרופ' שלמה נאה, פרופ' אהרן גימאני

צילם דורון רובינשטיין