מי שמתנהג בבריונות- הוא מתבריין?

בריון ובריונוּת

המילים בִּרְיוֹן,[1] וברבים: בריונוֹת או בריונים, במשמעות דומה או קרובה לזו המשמשת בימינו מוכרות לנו כבר מספרות חז"ל, הן בעברית – למשל "עמדו עליו בריונוֹת קשים" (מכילתא דרבי ישמעאל, עמלק [בשלח] פרשה א), הן בארמית "הנהו בריונֵי דהוו בשיבבותיה דר' מאיר" [=אותם בריונים שהיו בשכונתו של ר' מאיר] (בבלי ברכות י ע"א).

רבים עסקו בגיזרון המילה אך נתקשו להגיע לכדי הסכמה. כבר רש"י ניסה לבארהּ על דרך העברית, ובפירושו לתלמוד הבבלי (סנהדרין לז ע"א) כתב: "בריוני – פריצים, לשון בּוּרים". גם בעת החדשה יש הגוזרים מילה זו משורש עברי – אולי כמו בַּר במובן 'פרא'. אחרים גוזרים אותה ממילים שונות ביוונית ובלטינית.[2]

בימינו מקובל לראות בה מילה אכדית (bārānû) שהתגלגלה אלינו בתיווך הארמית במובן 'מורֵד' (או חלק מקבוצת מורדים). כל ההצעות אינן יוצאות מידי ספק.

אין בנמצא (וככל הידוע לנו כך גם במקורות) פועל שנגזר ישירות מן המילה בריון, ולכן איננו אומרים "לבריין" (כמו שמוצאים באנגלית: to bully, בדיוק כמו שם העצם bully, 'בריון') אלא 'לנהוג בבריונוּת'. על האדם שהבריונות מופנית כלפיו אנו אמורים ש'נוהגים כלפיו בבריונוּת' או שהוא 'חווה בריונות' ויש שיאמרו גם 'קורבן לבריונוּת'.

חלופות נוספות לפועל to bully באנגלית יכולות להיות: להתעלל ב־, להפחיד, לאיים, להתנכל ל־, להציק, להתאכזר ל־, לרדוף את, לפגוע, לרדת לחייו (של מישהו) ועוד. חלופות לצירוף to be bullied קשה יותר למצוא בפועל אחד בעברית כגון נפגע, מאוים, מוצק, רדוף, פגוע. לרוב נשתמש בצירופים: יורדים לחייו, חווה אלימות, קורבן להתעללות וכיוצא באלה.

בלשון חז"ל משמשים גם ביטויים אחרים דוגמת "בעלי זרוע" העברי או "לסטים" (שיבוש מן לסטיס) מן היוונית (ואף בפועל "ללסטם").

___________________________________

[1] במילון בן־יהודה המילה מנוקדת בפתח, בַּרְיוֹן (במקורות העברית אין מוצאים אותה בניקוד; במסורת תימן של ניקוד הארמית הבבלית: בִּרְיוֹנָא).

[2] ראו סיכום בהערות לערך 'בריון' במילון בן־יהודה.