תקנון האקדמיה

לתקנון האקדמיה, מהדורת תשע"ח

לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית שהתקבל בשלהי תשי"ג (1953), "המוסד יתקין תקנון" ובו ייקבעו בין היתר סדרי העבודה של המוסד וכללי בחירת החברים.

האקדמיה ללשון העברית קבעה את תקנונה הראשון בשנת תשי"ד, והוא התפרסם ב"קובץ התקנות" 465 בו' באב תשי"ד, עמ' 1162. לאורך השנים הוכנסו בו כמה שינויים. התקנון התפרסם גם ב"לקט תעודות", תש"ל.

בשנת תשס"ו קבעה האקדמיה תקנון חדש שנועד לשקף את דרכי העבודה שהתגבשו לאחר כיובל שנים. התקנון החדש התפרסם ברשומות (ילקוט הפרסומים 5584 מיום ה' בתשרי תשס"ז, 27 בספטמבר 2006) וכן בספר "האקדמיה ללשון העברית בת חמישים", ירושלים תשס"ו.

בשנת תשע"ו החליטה האקדמיה על כמה שינויים בתקנון ונוסף פרק על ועדת הביקורת. התקנון במתכונתו החדשה אושר סופית בשנת תשע"ח, והתפרסם ברשומות: ילקוט הפרסומים 8040 מיום ט' בטבת התשע"ט, 17 בדצמבר 2018.