תקנון האקדמיה

לתקנון האקדמיה, מהדורת תשע"ו

לפי חוק המוסד העליון ללשון העברית שהתקבל בשלהי תשי"ג (1953), "המוסד יתקין תקנון" ובו ייקבעו בין היתר סדרי העבודה של המוסד וכללי בחירת החברים.

האקדמיה ללשון העברית קבעה את תקנונה הראשון בשנת תשי"ד, והוא התפרסם ב"קובץ התקנות" 465 בו' באב תשי"ד, עמ' 1162. לאורך השנים הוכנסו בו כמה שינויים. התקנון התפרסם גם ב"לקט תעודות", תש"ל.

בשנת תשס"ו קבעה האקדמיה תקנון חדש שנועד לשקף את דרכי העבודה שהתגבשו לאחר כיובל שנים. התקנון החדש התפרסם ברשומות (ילקוט הפרסומים 5584 מיום ה' בתשרי תשס"ז, 27 בספטמבר 2006) וכן בספר "האקדמיה ללשון העברית בת חמישים", ירושלים תשס"ו.

בשנת תשע"ו קבעה האקדמיה תקנון חדש ובו הוכנסו כמה שינויים וכמו כן נוסף פרק על ועדת הביקורת. התקנון החדש התפרסם ברשומות (ילקוט הפרסומים 8040 מיום ט' בטבת התשע"ט, 17 בדצמבר 2018).