זיכרונות כרך נח–סא, תשע”א–תשע”ד

ישיבות שיז–שלו

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה, עמ’ 7 ◆ מִנהלת האקדמיה ומערכת המילון ההיסטורי, עמ’ 9
  • החלטות האקדמיה: א. החלטות בדקדוק ובתעתיק, עמ’ 11 ◆ ב. החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי, עמ’ 16

שנת התשע”א

הישיבה השלוש מאות ושבע עשרה (שיז)

א. תקציב האקדמיה לשנת 2010, עמ’ 19 ◆ ב. מונחים ברפואה (ובביולוגיה), עמ’ 23 ◆ ג. מונחים בטכנולוגיית המידע – פרק 30 ופרק 34, עמ’ 31

הישיבה השלוש מאות ושמונה עשרה (שיח)

א. בחירת חברים חדשים, עמ’ 32 ◆ ב. אישור זיכרונות האקדמיה לשנים התשס”ג–התשס”ו, עמ’ 32

הישיבה השלוש מאות ותשע עשרה (שיט)

א. ברכות, עמ’ 33 ◆ ב. תקציב האקדמיה לשנת 2010 ולשנת 2011, עמ’ 33◆ ג. מפעל המילון ההיסטורי: 1. אברהם טל: דין וחשבון על מפעל המילון ההיסטורי, עמ’ 36 ◆ 2. דורית לרר: מה חדש במאגרים?, עמ’ 38

הישיבה השלוש מאות ועשרים (שכ)

א. הרצאת חיים סבתו “לשון המקורות ולשון הדיבור בכתיבה של היום כביטוי לשינוי ערכים”, עמ’ 42 ◆ ב. מילים בשימוש כללי, עמ’ 42 ◆ ג. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 53

הישיבה השלוש מאות עשרים ואחת (שכא)

א. הרצאת יואל אליצור “שמותיה של ירושלים במקרא”, עמ’ 55 ◆ ב. הודעות, עמ’ 55 ◆ ג. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 56 ◆ ד. מונחי איכות הסביבה, עמ’ 57 ◆ ה. מילים בשימוש כללי, עמ’ 63

שנת התשע”ב

הישיבה השלוש מאות עשרים ושתיים (שכב)

א. הרצאת אהרן בר־אדון “צפונות האפארט של נוסח המסורה של המקרא, בניקוד ובטעמים, והמוסיקה הפנימית שלו”, עמ’ 67 ◆ ב. מונחי יין (תיקונים והשלמות), עמ’ 68 ◆ ג. תקציב האקדמיה לשנת 2012, עמ’ 69 ◆ ד. נספח: מינוי ועדה לבדיקת סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה, עמ’ 72

הישיבה השלוש מאות עשרים ושלוש (שכג)

א. דברי הערכה למנחם צבי קדרי ז”ל, עמ’ 73 ◆ ב. דברי הערכה לאבנר טריינין ז”ל, עמ’ 78 ◆ ג. מונחי תקשורת ההמונים, עמ’ 82 ◆ ד. אישור רשימת דגי הגרם שבים התיכון ובים סוף, עמ’ 88 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 89

הישיבה השלוש מאות עשרים וארבע (שכד)

א. הוראה באנגלית במוסדות להשכלה גבוהה, עמ’ 91 ◆ ב. בחירת חברים חדשים, עמ’ 91

הישיבה השלוש מאות עשרים וחמש (שכה)

א. דיווח והודעות, עמ’ 92 ◆ ב. הרצאת אריאל שוה “על פירוש רש”י לתורה במאגר המילון ההיסטורי”, עמ’ 93 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ’ 100 ◆ ד. דיווח של המזכירות המדעית, עמ’ 108 ◆ ה. שונות, עמ’ 111

הישיבה השלוש מאות עשרים ושש – השלוש מאות עשרים ושבע (שכו-שכז)

ישיבות מליאה פתוחות במסגרת הכינוס הפתוח ללשון העברית ולספרותה – העברית החדשה ומורשת הדורות: ישיבה שכו, עמ’ 112  ישיבה שכז, עמ’ 113

שנת התשע”ג

הישיבה השלוש מאות עשרים ושמונה (שכח)

א. דברי הערכה לארי אבנר ז”ל, עמ’ 114 ◆ ב. הודעה על ספרים העומדים להתפרסם, עמ’ 118 ◆ ג. מונחי איכות הסביבה: הדברה, עמ’ 118 ◆ ד. השלמות למונחי תקשורת ההמונים, עמ’ 119 ◆ ה. מונחים בודדים, עמ’ 120 ◆ ו. מילים בשימוש כללי, עמ’ 123 ◆ ז. החלטות בדקדוק, עמ’ 130

הישיבה השלוש עשרים ותשע (שכט)

א. הרצאת אלכסיי (אליהו) יודיצקי “האם הכירו יהודי ספרד את העברית של מסורת בבל? עיון חדש בתעתיקי העברית שבגלוסר ממנזר ריפול (Ripoll)”, עמ’ 136 ◆ ב. אישור זיכרונות האקדמיה לשנים התשס”ז–התש”ע, עמ’ 136 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ’ 137 ◆ ד. מונחי רפואת הלב, עמ’ 143 ◆ ה. מונחים שונים, עמ’ 144 ◆ ו. מינוי ועדה לבדיקת סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה ומינוי יושב ראש ועדת הדקדוק, עמ’ 145 ◆ ז. אישור מחודש של תקציב האקדמיה לשנת 2012, עמ’ 145

הישיבה השלוש מאות ושלושים (של)

א. דברי הערכה לפרופ’ משה אזר ז”ל, עמ’ 148 ◆ ב. דיווח על התכניות להקמת קריה ללשון העברית, עמ’ 151 ◆ ג. מונחי כלי שיט קטנים ומעגנות, עמ’ 152 ◆ ד. שמות מחלות צמחים, עמ’ 154 ◆ ה. הודעה על ספר העומד להתפרסם, עמ’ 155 ◆ ו. מילים בשימוש כללי, עמ’ 155

הישיבה השלוש מאות שלושים ואחת (שלא)

בחירות, עמ’ 164

הישיבה השלוש מאות שלושים ושתיים (שלב)

ישיבה מיוחדת במסגרת הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות במלאות שישים שנה להקמת האקדמיה ללשון העברית, עמ’ 165

שנת התשע”ד

הישיבה השלוש מאות שלושים ושלוש (שלג)

א. אישור תקציב האקדמיה לשנת 2013, עמ’ 166 ◆ ב. שמות מחלות צמחים – השלמות, עמ’ 168 ◆ ג. מונחי איכות הסביבה – השלמות, עמ’ 169 ◆ ד. מונחים שונים, עמ’ 170 ◆ ה. מילים בשימוש כללי, עמ’ 172 ◆ ו. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 175

הישיבה השלוש מאות שלושים וארבע – השלוש מאות שלושים וחמש (שלד-שלה)

ישיבות מליאה מיוחדות לזכר נשיא האקדמיה פרופ’ זאב בן־חיים ז”ל: ישיבה שלד, עמ’ 178 ◆ ישיבה שלה, עמ’ 188

הישיבה השלוש מאות שלושים ושש (שלו)

א. בחירת חברי מנהלה חדשים, עמ’ 190 ◆ ב. אישור תקציב האקדמיה לשנת 2014, עמ’ 191 ◆ ג. הודעה, עמ’ 193 ◆ ד. מונחי רפואה שונים, עמ’ 194 ◆ ה. מונחי משפחה, עמ’ 197 ◆ ו. מונחים בטכנולוגיית המידע, עמ’ 202 ◆ ז. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 203

 

נספחים

א. פעילות האקדמיה

  • ישיבות ואירועים: א. המליאה והחלטותיה, עמ’ 207 ◆ב. כינוסים, ערבי עיון, התכנסויות, עמ’ 208 ◆ ג. כלי התקשורת, עמ’ 210 ◆ ד. פרסים, עמ’ 210
  • הוועדים והוועדות: א. ועדות הקבע, עמ’ 211 ◆ב. הוועדה למילים בשימוש כללי, עמ’ 212 ◆ ג. ועדות המינוח המקצועיות, עמ’ 212

ב. מדורי האקדמיה

  • 1. עובדי האקדמיה ונושאי התפקידים, עמ’ 220 ◆ 2. מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית, עמ’ 223 ◆ 3. המזכירות המדעית, עמ’ 228 ◆ 4. מערך ההרצאות, ההשתלמויות וימי העיון, עמ’ 232 ◆ 5. אתר האקדמיה במרשתת, עמ’ 234 ◆ 6. ייעוץ הלשון ברשות השידור, עמ’ 236 ◆ 7. מדור המחשוב, עמ’ 238 ◆ 8. מדור ההוצאה לאור ופרסומי האקדמיה, עמ’ 240 ◆ 9. העבודות לשיקום בית האקדמיה, עמ’ 242
  • סקירה על קידום הקמת מִנְוֵה האקדמיה ללשון העברית, עמ’ 246
  • התקציב לשנת 2011–2014, עמ’ 254