זיכרונות כרך לא–לד, תשמ"ד–תשמ"ז

ישיבות קסד–קפג

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת התשמ"ד-התשמ"ז, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה, עמ' 9

שנת התשמ"ד

הישיבה המאה שישים וארבע – המאה שישים וחמש (קסד-קסה)

א. ברכות, עמ' 9 ◆ ב. לזכר הא' יחיאל בן־נון ז"ל; לזכר מאיר שלי ז"ל, עמ' 10 ◆ ג. פנייה בעניין יוסף ביגון, עמ' 11 ◆ ד. מלים בשימוש כללי: ריבוי "להיט", עמ' 12; ניקוד "אתר", עמ' 15; הפועל "לדווח", עמ' 16; "לישם", עמ' 20; ניסוח שבר חשבוני, כגון 1/13, 13/(12+5), עמ' 22 ◆ ה. מונחי גינקולוגיה, עמ' 28 ◆ ו. דו"ח המזכירות המדעית, עמ' 31

הישיבה המאה שישים ושש – המאה שישים ושבע (קסו-קסז)

א. ענייני מינוח: תחיליות לועזיות למלים עבריות, עמ' 32 ◆ מונחי המעבדה הכימית, עמ' 34 ◆ ב. תעתיק מערבית לעברית, עמ' 47 ◆ ג. אישור זיכרון הדברים מישיבה קס"ב-קס"ג, עמ' 52

הישיבה המאה שישים ושמונה – המאה שישים ותשע (קסח-קסט)

א. בחירת חברים לאקדמיה, עמ' 53 ◆ ב. בחירת חברים־יועצים לאקדמיה, עמ' 53

הישיבה המאה ושבעים – המאה שבעים ואחת (קע-קעא)

א. לזכר הא' משה מייזלש ז"ל, עמ' 54 ◆ ב. איחולי החלמה, עמ' 54 ◆ ג. מונחים ל'מילון אונסק"ו', עמ' 54 ◆ ד. תעתיק מערבית לעברית, עמ' 72 ◆ ה. בחירות למנהלה, עמ' 89

שנת התשמ"ה

הישיבה המאה שבעים ושתיים – המאה שבעים ושלוש (קעב-קעג)

א. לזכר הא' אברהם אבן־שושן ז"ל, עמ' 91; לזכר הא' שלום שפיגל ז"ל, עמ' 94 ◆ ב. מונחי התחבורה בדרכים, עמ' 98 ◆ ג. הודעה על בחירות, עמ' 111 ◆ ד. דו"ח המזכירות המדעית, עמ' 111

הישיבה המאה שבעים וארבע – המאה שבעים וחמש (קעד-קעה)

א. הודעות, עמ' 112 ◆ ב-ג. מונחי שידורים לציבור, עמ' 112 ◆ ד. ענייני דקדוק: ניקוד פועלי פָּעֵל, עמ' 123; צורת הנסתר בבניין פיעל, עמ' 125; צורת העתיד והציווי של נוכחות-נסתרות בבניין נפעל, עמ' 126; תנועת עה"פ לפני ה'-ח'-ע' בעתיד, בציווי ובמקור, עמ' 128

הישיבה המאה שבעים ושש (קעו)

בחירת חברים ומוסדות האקדמיה, עמ' 131

שנת התשמ"ו

הישיבה המאה שבעים ושבע – המאה שבעים ושמונה (קעז-קעח)

א. הרצאת הא' יוסף יהלום, "סורסי לאילייא – ארמית מארץ ישראל תצווח", עמ' 133 ◆ ב.(1) דיגוש גד"ת במלים לועזיות (דיון חוזר), עמ' 137 ◆ ג. מונחי רפואת הילדים, חלק א', עמ' 145 ◆ ב.(2) תעתיק תנועת e (דיון חוזר), עמ' 156 ◆ אישור זיכרונות הדברים של ישיבות קודמות; דוח המזכירות המדעית, עמ' 159

הישיבה המאה שבעים ותשע – המאה ושמונים (קעט-קף)

א. ענייני דקדוק: המשך הדיון בתנועת e שבתעתיק שמות זרים ובניקוד מלים שאולות, עמ' 160; התנועה שלפני אהחע"ר בבניינים הדגושים, עמ' 169; החטף בפ' גרונית בבניין קל עתיד ובתחיליות, עמ' 171 ◆ ב. מונחי בניית הדרכים, עמ' 174; מונחי הצבעות, עמ' 176; אישור מונחי התברואה, עמ' 179

שנת התשמ"ז

הישיבה המאה שמונים ואחת – המאה שמונים ושתיים (קפא-קפב)

א. הודעה על בחירות קרבות, עמ' 182 ◆ ב. הרצאת הא' מרדכי מישור, "מן העבודה בתולדות המלים", עמ' 183 ◆ ג. פניות אל משרד החינוך בעניין לימוד עברית, ובעניין 'ערוץ 2', עמ' 188 ◆ ד. המשך הדיון בתנועת e שבמלים ממוצא זר, עמ' 189 ◆ ה. דוח המזכירות המדעית, עמ' 201

הישיבה המאה שמונים ושלוש (קפג)

בחירת סגן־נשיא, חברים וחברים־יועצים, עמ' 202

נספחים

  • דוחות המזכירות המדעית, עמ' 203
  • דוח הוועדה לעברית בת זמננו, עמ' 220 ◆ חוות דעת המנהלה על המלצות הוועדה, עמ' 227
  • הצעת תקציבים, עמ' 228
  • העבודה במפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: שנת התשמ"ב-התשמ"ד, עמ' 235 ◆ העבודה במפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: שנת התשמ"ד-התשמ"ה, עמ' 245 ◆ העבודה במפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: שנת התשמ"ה-התשמ"ו, עמ' 255