צילום של עפרה תירוש

עפרה תירוש־בקר

 • נבחרה לחברה־יועצת בשנת תשס”ח
 • נבחרה לחברה בשנת תשע”ה
 • חברת הוועדה למונחי מדע המדינה
 • חברת המנהלה (מתשע”ח)

עפרה תירוש־בקר נולדה בירושלים. היא למדה בחוגים ללשון העברית ולשפה וספרות ערבית לתואר הראשון, בתכנית אישית בלשונות היהודים וספרויותיהם לתואר השני וקיבלה תואר שלישי בלשון העברית, כולם באוניברסיטה העברית בירושלים. את עבודת הדוקטור על לשון חכמים הנמסרת בספרות הקראים היא סיימה בשנת תש”ס. את השתלמות הבתר־דוקטורט שלה ערכה במרכז ללימודי היהדות באוניברסיטת הארווארד כעמית־כבוד של קרן סטאר וכמלגאית פולברייט בשנת תש”ס (2000) ובמרכז בן־יהודה לחקר תולדות הלשון העברית באוניברסיטה העברית בשנים תשס”א–תשס”ב (2001–2002). תירוש־בקר היא פרופסור בחוג ללשון העברית וספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים. היא משמשת מנהלת של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם באוניברסיטה העברית ועורכת־שותפה של כתב העת Journal of Jewish Languages ושל כתב העת “מסורות: מחקרים במסורות הלשון ובלשונות היהודים”. מאוקטובר 2018 עד נובמבר 2021 כיהנה כראשת מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.

תירוש־בקר היא כלת פרס האקדמיה ללשון העברית ע”ש רוברט ומישל אסרף לשנת תשע”א וכלת פרס בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח לשנת תשע”ג. בשנת תשע”ג היא זכתה בפרס הראשון בפרסי פולונסקי ליצירתיות ומקוריות במדעי הרוח לשנת תשע”ג.

תחומי עיסוקה המדעי: הלשון העברית, הערבית היהודית ולשונות היהודים. בתחום מחקר הלשון העברית מתמקדת תירוש־בקר בחקר לשון חז”ל ובמפגשים בין העברית לערבית בימי הביניים, ובפרט בלשונם של הקראים. בתחום חקר הערבית היהודית ולשונות היהודים מתמקדת תירוש־בקר בערבית היהודית ששימשה בימי הביניים ובערבית היהודית של צפון אפריקה בעת החדשה.

מפרסומיה

ספרים:

 • גנזי חז”ל בספרות הקראית, כרך א: עיונים פילולוגיים ובלשניים; כרך ב: מהדורה מדעית מוערת של הטקסטים, ירושלים תשע”ב/2011
 • Jewish Languages: Text Specimens, Grammatical, Lexical, and Cultural sketches, Lutz Edzard and Ofra Tirosh-Becker (editors), Porta Linguarum Orientalium. Wiesbaden: Harrassowitz Publishers, 2021

מאמרים:

 • “סוגיות לשוניות מן הערבית היהודית של קונסטנטין”, מסורות ג–ד (תשמ”ט), עמ’ 285–312
 • “המרכיב העברי בערבית היהודית”, לשוננו לעם מ–מא – קובץ לשנת הלשון (תשמ”ט–תש”ן), עמ’ 331–337
 • “לשאלת אחדות הלשון בשרח של יהודי קונסטנטין”, דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה ד, כרך א: הלשון העברית לתקופותיה, לשונות היהודים (ירושלים תש”ן), עמ’ 197–204
 • “הגלוסות הערביות שב־’מקרי דרדקי’ בנוסחו האיטלקי – מה טיבן?”, איטליה: כתב עת לחקר תולדותיהם, תרבותם וספרותם של יהודי איטליה ט (תש”ן), עמ’ לז–עז
 • “עיונים ראשונים במובאות מלשון חז”ל בתוך פירושי התורה של החכם הקראי ישועה בן יהודה”, מסורות ה–ו (תשנ”א), עמ’ 313–340
 • “עיון לשוני במשניות המשוקעות בכתב־יד של פירוש ישועה בן יהודה לויקרא”, מסורות ז (תשנ”ג), עמ’ 145–186
 • “יסודות ומובאות מלשון חז”ל ביצירה הקראית”, פרקים בעברית לתקופותיה: אסופת זיכרון לשושנה בהט (בעריכת מ’ בר־אשר), ירושלים תשנ”ז, עמ’ 155–172
 • “שרח לפיוט ‘מי כמוך’ לרבי יהודה הלוי בערבית־יהודית מאלג’יריה”, מסורות יג–יד (תשס”ז), עמ’ 315–369
 • “תרגומיהם של המלומדים הקראים יעקוב אלקרקסאני, יוסף אלבציר וישועה בן יהודה לקטעים מן המשנה”, שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר־אשר, עורכים: א’ ממן, ש’ פסברג וי’ ברויאר, ירושלים תשס”ח, כרך ג, עמ’ 435–466.
 • “ישן וחדש בתרגום משנת אבות ופירושה”, ‫ חקרי מערב ומזרח: לשונות, ספרויות ופרקי תולדה מוגשים ליוסף שיטרית, י’ טובי וד’ קורזון (עורכים), ירושלים תשע”א, עמ’ 181–207
 • “לשונותיהם של יהודי אלג’יריה”, קהילות ישראל במזרח במאות התשע עשרה והעשרים: אלג’יריה, ח’ סעדון (עורך), ירושלים תשע”ב, עמ’ 109–124
 • “A Reflection of a Linguistic Reality: An Algerian Judeo-Arabic Book for the New Year”, M. Bar-Asher and S. Fraade (eds.), Studies in the Culture of North African Jewry, New-Haven–Jerusalem, 2015, pp. 193-216
 • “Linguistic Study of a Rabbinic Quotation Embedded in a Karaite Commentary on Exodus”, M. Bar-Asher & S.E. Fassberg (eds.), Studies in Mishnaic Hebrew, Scripta Hierosolymitana 37 (1998), Jerusalem, pp. 380-407
 • “The Use of Rabbinic Sources in Karaite Writings.” In: M. Polliack (ed.), Karaite Judaism: A Guide to its History and Literary Sources, Leiden, HOS Series Vol. 73 (2003), pp. 319-338
 • “Karaite Judeo-Arabic Translations of Excerpts from the Mishnah: On the Meaning of Ba’alil”, Jewish Quarterly Review 95 (2005), pp. 530-556
 • Addition to the entry “Constantine”, Encyclopedia Judaica, Second new edition, 2006, 5:181
 • “Jeshua ben Judah (Abū ’l-Faraj Furqān ibn Asad)”, Encyclopedia of Jews in the Islamic World, N.A. Stillman (ed.), Leiden 2010, 3:21-22
 • “Transcribed Hebrew Texts”, Encyclopedia of Jews in the Islamic World, N. A. Stillman (ed), Leiden 2010, 4, pp. 528-530
 • “Translations of Rabbinic Sources into Arabic”, Encyclopedia of Jews in the Islamic World, N.A. Stillman (ed.), Leiden 2010, 4 pp. 530-532
 • “On Dialectal Roots in Judeo-Arabic Texts from Constantine (East Algeria)”, Revue des Études Juive, Vol. 170 (1-2) (2011), pp. 227-253
 • “Mixed Linguistic Features in a Judeo-Arabic Text from Algeria: The Šarḥ to the Haftarot from Constantine”, R. Hasselbach & N. Pat-El (eds.), Language and Nature: Papers presented to John Huehnergard on the Occasion of his 60th Birthday, Chicago 2012, pp. 391-406
 • “Terms for Realia in an Algerian Judeo-Arabic Translation of the Hoša’not”, M. Bar-Asher and S. Fraade (eds.), Studies in the History and Culture of North African Jewry, 2011, pp. 171-186 
 • ”Algeria”. Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, G. Khan (ed.), Boston, vol. 1 (2013), pp. 85-86
 • ”Karaite sources for Rabbinic Hebrew (Tannaitic and Amoraic)”. Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. G. Khan, Brill Academic Publishers, Boston.vol. 3 (2013), pp. 316-319
 • “A New Venue for Research on Jewish Languages”, Journal of Jewish Languages, vol. 1(1) (2013), pp. 3-7 (with S. Bunin Benor) 
 • “A Reflection of a Linguistic Reality: An Algerian Judeo-Arabic Book for the New Year”, Studies in the Culture of North African Jewry 3 (2014), pp. 193-216
 • “Eliʿezer Ben-Yehuda and Algerian Jews: Relationship and Language”, Arabic and Semitic Linguistics Contextualized, A Festschrift for Jan Retsö, L. Edzard (ed.), Wiesbaden 2015, pp. 430–447
 • “Two Judeo-Arabic Translations of the Scroll of Antiochus from Ghardaia (Algeria), Darchei Noam: The Jews of Arab Lands, A Festscrift for Norman Stillman, Leiden-Boston 2015, pp. 185-213

לרשימה מעודכנת של פרסומיה ראו באתר האישי בקישור לעיל.

רשימות באתר האקדמיה

 • בחירות לחברים יועצים (ע’ תירוש־בקר), אקדם 36, עמ’ 1
 • פרס האקדמיה לשנת תשע”א לשתי חוקרות (יהודית הנשקה, עפרה תירוש־בקר), אקדם 43, עמ’ 1