קורדליה הסטרמן

ביבליוגרפיה למפעל המילון ההיסטורי

  • עובדת באקדמיה משנת תשנ"ג (1993)

פרסומים מדעיים נבחרים

  • "'מבני' (= *מְבַנַּי) – צורה דקדוקית 'חדשה' בארמית של יֵב" לשוננו נז (תשנ"ג), עמ' 15-7
  • רשימה ביבליוגרפית לכתביו של מרדכי וילנסקי, בתוך: במעגלי חסידים, קובץ מחקרים לזכרו של פרופסור מרדכי וילנסקי, עורכים: ע' אטקס, ד' אסף, י' ברטל, א' ריינר, ירושלים תש"ס, עמ' יג-טו
  • "תרומות קדומות יותר לחקר המונח 'ארפכס/אפרכסת'", לשוננו עה (תשע"ג), עמ' 126-125
  • "הבו לנו מונחים עבריים בבנאות", אקדם 54 (אוקטובר 2015), עמ' 8
  • "צלמון ואפונים בגני הילדים", אקדם 46 (ספטמבר 2012), עמ' 8
  • “German Influence on Hebrew”, in Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, ed. Geoffrey Khan, Leiden: Brill, 2013