תקנון הפרס

פרס האקדמיה ללשון העברית ע”ש זאב וציפורה בן־חיים ז”ל יוענק לחוקרים צעירים שהרימו תרומה חשובה בחקר הלשון העברית והארמית ובחקר מסורות הלשון.

א. מטרות הפרס

 1. לציין את פועלם המחקרי של חוקרים צעירים
 2. לקשור את שמה של האקדמיה בעידודם של חוקרים מצטיינים

ב. הפרס יוענק בתחומים האלה:

 1. חקר הלשון העברית
 2. חקר הלשון הארמית
 3. חקר מסורות הלשון ובכלל זה מסורות השומרונים
 4. מחקר הזיקה לעברית בלשונות היהודים

ג. הפרס יוענק על עבודת מחקר חשובה העומדת בתנאים האלה:

 1. העבודה התפרסמה או התקבלה לפרסום בארבע השנים שקדמו לפרסום ההודעה על הצגת מועמדות לפרס. בתור עבודה ייחשב גם אוסף מאמרים השייך לתחום אחד, אם כולם פורסמו בארבע השנים האחרונות.
 2. העבודה כתובה בעברית

ד.  סכום הפרס בשנת תשע”ט: 20,000 ₪

ה. תנאי המועמדות

 1. רשאים להגיש מועמדות חוקר או חוקרת צעירים (עד גיל 50).
 2. חברי האקדמיה ועובדיה העומדים בתנאי הראשון שלעיל רשאים גם הם להגיש מועמדות.
 3. כל חבר בוועדת השופטים יכול להציע מועמד.

ו. ועדת השופטים

 1. חברי הוועדה יהיו חברי האקדמיה ונציג אחד לפחות שאינו חבר אקדמיה מאוניברסיטה בארץ או בחו”ל.
 2. נשיא האקדמיה וסגנו ימנו את חברי הוועדה חודשים אחדים לפני מועד הענקת הפרס.
 3. החלטת הוועדה תתקבל ברוב קולות.
 4. הוועדה תתעד את החלטותיה ותנמק את בחירתה.

ז. נהלים

 1. הפרס יחולק אחת לשנתיים בסמוך לכ”ג באייר, יום הולדתה של ציפורה בן־חיים ז”ל.
 2. הפרס יינתן בכל פעם לחוקר אחד בלבד.
 3. האקדמיה תפרסם הודעה מטעם נשיא האקדמיה על הצגת מועמדות לפרס. ההודעה תופץ בפרסומי האקדמיה במרשתת וכן בעיתונות.
 4. המועמדות תוגש לוועדת השופטים ותהיה מלווה במכתב מנומק ובצירוף שתי המלצות. הממליצים ישלחו את ההמלצות ישירות לוועדת השופטים.
 5. נשיא האקדמיה וסגנו רשאים לשנות את תקנון הפרס.

הכתובת להגשת מועמדות
[email protected]

המועד האחרון להגשת מועמדות לפרס לשנת תשע”ט: יום ראשון, כ”א בשבט תשע”ט (27 בינואר 2019).