חברי ועד הלשון

שם שנות חיים חבר בוועד הלשון
בן שמואל (קויפמן) כ”ו באייר תרמ”ז–כ”ב באדר א’ תשל”ו חבר ועד הלשון מתש”ב
ישראל אהרוני כ’ בתמוז תרמ”ב–י”ד בתשרי תש”ז חבר ועד הלשו ן מתרפ”ז
פסח אוירבוך כ”ה בטבת תרל”ח–י”ד בניסן תש”ה חבר ועד הלשון מתרצ”א
מרדכי אזרחי (קרישבסקי) י”ט בתמוז תרכ”ב–כ”ט באלול תשי”א חבר ועד הלשון מתרפ”ו, מעורכי ‘לשוננו לעם’ תש”ה–תש”י
אחד-העם י”ז באב תרט”ז–כ”ח בטבת תרפ”ז חבר ועד הלשון מתרפ”ו
שמעון איינהורן שבט תרמ”ב–כא בתשרי תשי”א חבר ועד הלשון מתרצ”ג
ישראל איתן ח’ באייר תרמ”ה–י”ד בתשרי תרצ”ו חבר ועד הלשון מתרע”ב
גדליה אלון ט”ו בשבט תרס”ב–כ”ז באדר תש”י חבר ועד הלשון מתש”ד
שמחה אסף ט’ בתמוז תרמ”ט–ט’ במרחשוון תשי”ד חבר ועד הלשון מתרפ”ו
אביגדור אפטוביצר כ”ג באדר תרל”א–כ”ו בכסלו תש”ג חבר ועד הלשון מתרצ”ט
יעקב נחום אפשטיין כ”ד במרחשוון תרל”ט–ג’ באדר תשי”ב חבר ועד הלשון מתרפ”ה
יצחק אפשטיין כ”ו בכסלו תרכ”ג–כ”ג באדר א’ תש”ג חבר ועד הלשון מתר”ף
שמואל שרגא פייבל ביאלובלוצקי תרנ”א–כ”ט בטבת תש”ך חבר ועד הלשון מתש”ו
חיים נחמן ביאליק י’ בטבת תרל”ג–כ”א בתמוז תרצ”ד חבר ועד הלשון ונשיאו מתרפ”ד
אליעזר בן-יהודה כ”א בטבת תרי”ח–כ”ו בכסלו תרפ”ג ממייסדי ‘שפה ברורה’ חבר ועד לשון ונשיאו מתר”ן
אברהם בן-יצחק (סוֹנה) י”א באלול תרמ”ג–י”ג בסיוון תש”ו חבר ועד הלשון מתרצ”ט
שמחה בן-ציון י”א בכסלו תרל”א–כ”ז באייר תרצ”ב חבר ועד הלשון מתר”ף
חיים ברודי ז’ בסיוון תרכ”ח–י”ט באייר תש”ב חבר ועד הלשון מתרצ”ז
אשר ברש י”ג באדר תרמ”ט–י”א בסיוון תשי”ב חבר ועד הלשון מתרצ”ט
שלמה דוב גויטיין ד’ בכסלו תר”ס–ט”ו בשבט תשמ”ה חבר ועד הלשון מתש”ו
סעדיה גולדברג כ”ז בתמוז תרמ”ד–ח’ באב תש”ח חבר ועד הלשון מתש”ב
משה יוסף גליקסון א’ באלול תרל”ח–ה’ בסיוון תרצ”ט חבר ועד הלשון מתרפ”ו
יהודה גור (גרזובסקי) כ”ח באדר א’ תרכ”ב–ב’ בשבט תש”י חבר ועד הלשון מתרע”ט
יחיאל גרינפלד א’ בטבת תר”ך–כ”ז באייר תרצ”ז חבר ועד הלשון מתרפ”ו
יצחק ד’ארבלה תקצ”ה–תר”ע ממייסדי ‘שפה ברורה’ בתרמ”ט
אלתר-אשר-אברהם-אבא דרויאנוב ז’ בתמוז תר”ל–ט’ באייר תרצ”ח חבר ועד הלשון מתרפ”ו
חיים הירשנזון י”א באלול תרי”ז–י”ז באלול תרצ”ה חבר ועד הלשון (‘ועד הספרות’ של ‘שפה ברורה’) בשנת ייסודו בתר”ן
אליהו שמואל הרטום כ”ג בסיוון תרמ”ז–כ”ג באדר א’ תשכ”ה חבר ועד הלשון מתש”ה
משה אהרן ויזן י”ב בסיוון תרל”ח–ב’ בשבט תשי”ג חבר ועד הלשון מתש”ה
חיים אריה זוטא א’ בתשרי תרכ”ט–ה’ באלול תרצ”ט מזכיר ועד הלשון וחבר בו בשנים תרע”ב–תרפ”א
שאול טשרניחובסקי י”ט באב תרל”ה–ט”ו בתשרי תש”ד חבר ועד הלשון מתרפ”ג
אבינועם ילין א’ באדר תר”ס–י”ט במרחשון תרצ”ח חבר ועד הלשון מתרצ”ז
דוד ילין י”א באדר ב’ תרכ”ד–כ”ב בכסלו תש”ב חבר ועד הלשון (‘ועד הספרות’ של ‘שפה ברורה’) משנת ייסודו בתר”ן וחבר נשיאותו או נשיאו עד מותו
זאב יעבּץ ט”ז בתשרי תר”ח–י”ח בתשרי תרפ”ד חבר ועד הלשון (‘ועד הספרות’ של ‘שפה ברורה’) בשנת ייסודו בתר”ן
 ברל כצנלסון כ”ט בטבת תרמ”ז–כ”ד באב תש”ד חבר ועד הלשון מתש”ב
אברהם משה לונץ כ”ה בכסלו תרט”ו–ב’ באייר תרע”ח חבר ועד הלשון (‘ועד הספרות’ של שפה ברורה’) מתר”ן
אליעזר מאיר ליפשיץ י’ בתשרי תר”ם–כ”ד בתמוז תש”ו חבר ועד הלשון מתרע”א, בתרפ”ו– אחד הנשיאים
הרב יעקב מאיר תרט”ז–תרצ”ז ממייסדי ‘שפה ברורה’ בתרמ”ט, חבר ועד הלשון (‘ועד הספרות’ של ‘שפה ברורה’) בשנת ייסודו בתר”ן
אהרן מאיר מזיא י”א באלול תרי”ח–ג’ בטבת תר”ץ חבר ועד הלשון מתרס”ד ואחד מנשיאיו בתרפ”ו
יהודה ליב מטמון-כהן י”ד בסיוון תרכ”ט–י”ז באדר תרצ”ט חבר ועד הלשון מתרפ”ו
יוסף בר”ן מיוחס א’ בשבט תרכ”ח–כ”ב באלול תש”ב חבר ועד הלשון מתרס”ד
טוביה זיסקינד מילר כ”ח באדר תרמ”ח–ז’ בכסלו תשכ”ג חבר ועד הלשון מתרצ”ג
נחום סוקולוב ה’ בשבט תרי”ט–כ”ו באייר תרצ”ו חבר-כבוד בוועד הלשון מתרצ”ג
אריה ליב סמיאטיצקי ו’ בסיוון תרמ”ג–ה’ בניסן תש”ה חבר ועד הלשון מתרפ”ו
אליהו ספיר כ”ט בסיוון תרכ”ט–ח’ באלול תרע”א חבר ועד הלשון מתרס”ד
יחיאל מיכל פינס כ”ב בתשרי תר”ד–ו’ באדר ב’ תרע”ג חבר ועד הלשון (‘ועד הספרות’ של ‘שפה ברורה’) משנת ייסודו בתר”ן
אברהם צפרוני כ’ בכסלו תרמ”ג–י”א באלול תרצ”ג חבר ועד הלשון מתרפ”ה, עורך ‘לשוננו’ תרפ”ט–תרצ”ד
משה דוד קאסוטו י”ד באלול תרמ”ג–י”ט בכסלו תשי”ב חבר ועד הלשון מתש”ב
בנימין קלאר ט’ בשבט תרס”א–ד’ בניסן תש”ח חבר ועד הלשון מתרצ”ט
שמואל קליין י”ט במרחשוון תרמ”ז–י”ד בניסן ת”ש חבר ועד הלשון מתרצ”א
אהרן קמינקא כ’ באייר תרכ”ו–כ”ד באדר תש”י חבר ועד הלשון מתרצ”ט
שמואל קרויס ג’ באדר תרכ”ו–כ”ו באייר תש”ח חבר ועד הלשון מתרע”ד
ישראל אברהם רבין ה’ במרחשוון תרמ”ג–כ”ד באלול תשי”א חבר ועד הלשון בשנת תר”ע ומתרצ”ד ואילך
יהושע חנא רבניצקי י”ד באלול תרי”ט–י”א באייר תש”ד חבר ועד הלשון מתר”ץ
דוד רמז י”ח באייר תרמ”ו–י”ג באייר תשי”א חבר ועד הלשון מתש”ב
נתן שיפריס כ”ב בשבט תרמ”ב–י”ד בניסן תש”י חבר ועד הלשון מתרפ”ז