יחיאל קארה

ראש המדור לספרות הגאונים

 • עובד באקדמיה משנת 1971

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: כתבי היד התימניים של התלמוד הבבלי – מחקרים בלשונם הארמית
 • תואר שני: כתב יד אנלאו 271 למסכת פסחים – הכתיב והפועל השלם (האוניברסיטה העברית, ירושלים תשל"ו)

פרסומים מדעיים

ספרים

 • כתבי היד התימניים של התלמוד הבבלי – מחקרים בלשונם הארמית, עדה ולשון י, ירושלים תשמ"ד, מבוסס על עבודת הד"ר, 352 עמ', כולל מפתחות.
 • פניני ערב – מבחר פתגמים ומטבעות לשון בערבית הארצישראלית, כולל מקבילות מן הספרות העברית, הוצאת משרד הביטחון, ירושלים תשנ"ג, 370 עמ', כולל מפתחות.
 • ש' מורג וי' קארה, ארמית בבלית במסורת תימן: שם העצם, מבוסס על מחקר משותף עם פרופ' ש' מורג ז"ל, במימון האקדמיה הלאומית למדעים, עדה ולשון כד, הוצאת מאגנס, ירושלים תשס"ב, 409 עמ', כולל מפתחות.
 • י' בלאו, מילון לטקסטים ערביים-יהודיים מימי הביניים, ירושלים תשס"ו, עריכה והתקנה לדפוס.
 • משנה תורה להרמב"ם, מנוקד ומדויק מכתבי יד בצירוף מפתחות, עורך משנה ומנקד, חיפה תשס"ט.
 • משנה תורה להרמב"ם המבואר (מדע, אהבה, זמנים א-ב, נשים, נזקים, קניין, משפטים, שופטים), חיפה תשס"ח ואילך, עורך משנה ומנקד.
 • אגדה של כפר, חלק ב, סיפורים מפי מסרנים בני הגליל התחתון והעמקים המקור והתרגום לעברית (בדפוס).
 • הזז, בישוב של יער, פרקים מוערים בידי ב' פישלר וי' קארה, הוצאת האקדמיה ללשון העברית (בדפוס).
 • ס' מעטוף, י' קארה, י' שי, שירת יהודי חבאן, במסגרת המרכז לחקר המוסיקה היהודית באוניברסיטה העברית בירושלים (מוכן לדפוס).

מאמרים

 • "לדרכי שימורה של מסורת" (על צורות הבינוני בארמית), דברי הקונגרס העולמי השישי למדעי היהדות, ד, ירושלים תש"ם, עמ' 182-175.
 • "מסורות תימניות בלשון חכמים – על פי כתב יד מן המאה השש-עשרה", לשוננו מד (תש"ם), עמ' 42-24.
 • "תלמוד בבלי מנוקד – על פי מסורת הקריאה של יהודי צנעא", פעמים 10 (תשמ"ב), עמ' 138-134.
 • "הלכות טריפות ושחיטה מספר הלכות פסוקות", לשוננו נ (תשמ"ו), עמ' 132-130.
 • "אחידות ושוני במסורות הקריאה של בני תימן בארמית הבבלית", מסורות ב (תשמ"ו), עמ' 102-79.
 • "הערות לחקר הערבית היהודית התימנית", דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, חטיבה ד, א, ירושלים תשמ"ו, עמ' 130-123.
 • "היסודות העבריים והארמיים בלשון הנשים בתימן", מחקרים בלשונות היהודים, ירושלים תשמ"ח, עמ' 145-113.
 • "היסודות העבריים והטיפולוגיה של העברית שבפי יהודי תימן", מקדם ומים ה, היסודות העבריים בלשונות היהודים, חיפה-ירושלים תשמ"ח, עמ' 149-131.
 • "מסורות הלשון – סקירה כללית", לשוננו לעם מ-מא (תש"ן), קובץ לשנת הלשון, עמ' 90-84.
 • "מסורות הקריאה המשתקפות בניקודו של התלמוד הבבלי על פי מסורת תימן", ספר שבטיאל, רמת-גן תשנ"ב, עמ' 203-188.
 • "הארמית הבבלית במסורת תימן – על פי ניקודי הרב עמר בשתי מהדורות של מסכת מגילה", תימא ג (תשנ"ג), עמ' 28-5.
 • "הלכות טריפות ושחיטה בספר 'הלכות פסוקות'", בתוך לראש יוסף, מחקרים בחכמת ישראל, לכבוד הרב י' קאפח, ירושלים תשנ"ה, עמ' 225-187.
 • "מסורות התימנים בלשון חכמים – על פי מסורת הקריאה במשנה מסכת כלים", מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים, ספר מורג, ירושלים תשנ"ו, עמ' 426-405.
 • Yemenite Traditions of Mishnaic Hebrew in the tractate Kelim”, in: Scripta Hierosolymitana XXXVII, pp. 218-243.
 • “Morag, Babylonian Aramaic: the Yemenite Tradition”, J.Q.R. 83 (1992), pp. 223-224.
 • M. Rose & Y. Kara, Hebrew for Beginners, Jerusalem 2009.