ו' אחת או שתיים?

vavנשאלנו אם את המילה 'ועדה' יש לכתוב בווי"ו אחת או בשתיים.

על פי כללי הכתיב חסר הניקוד כופלים ו' עיצורית כאשר היא באה באמצע המילה. למשל: תקווה, אווז, סתוונית. לעומת זאת בראש מילה ו' עיצורית אינה נכפלת: ורד, ועדה, וילון, וידוי, ותיק.

אך שימו לב: לאחר אותיות השימוש מש"ה, כל"ב כופלים את ה־ו' – כדינה של ו' עיצורית באמצע מילה: הוורד, בוועדה, לווילון, הווידוי, כוותיק (ואולם לאחר אות השימוש ו' אין כופלים את ה־ו': וועדה [=וּוַעֲדָה], ווילון [=וּוִילוֹן]).