מאמרים מאת גדעון גולדנברג

העברית כלשון שמית חיה

הלשון העברית בהתפתחותה ובהתחדשותה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים תשנ"ו, עמ' 190-148