חידון שאלות אתגר- פתרונות

1. באיזו מילה הכתיב המלא הוא יוצא מן הכלל?
אפשרות ב: ליצנות
הסבר: במילה ליצנות יש יו"ד אף על פי בדרך כלל איננו מוסיפים יו"ד לציון תנועת e .

2 . באיזו מילה אין כותבים וי"ו לציון תנועת o ?
אפשרות ג: (אבי) כהן
הסבר: המילה כוהן כשהיא שם משפחה נכתבת על פי המסורת ללא וי"ו: כהן.
בשאר המילים נוספות וי"וים ויו"דים לפי הכללים: אונייה, בכותבו, קורבן.

3 . באיזו מילה יש הבדל בין הכתיב המנוקד לכתיב המלא?
אפשרות א: אימהותינו
הסבר: במילה אִמְּהוֹתֵינוּ מוסיפים יו"ד בכתיב המלא: אימהותינו.
שאר המילים נכתבות כמו בכתיב המנוקד: מנוייו, קיסמיכם, תקוותיה.

4 . באיזו מילה אין הבדל בין הכתיב המנוקד לכתיב המלא?
אפשרות ב: טווות
הסבר: במילה טווות יש שלוש וי"וים בכתיב המנוקד חולם מלא, וי"ו שורשית, חולם מלא; השוו –
למילה קוֹנוֹת.
בשאר המילים נוספות וי"וים ויו"דים לפי הכללים: הווי, שמיים, תיבה.
5 . באיזו מילה יש הבדל בין הכתיב המנוקד לכתיב המלא?
אפשרות ד: שיכר
הסבר: במילה שיכר נוספת יו"ד )לפי רשימה של מילים יוצאות דופן בכללי הכתיב של תנועת e .)
בשאר המילים אין הוספת וי"וים ויו"דים: אספה, הביתה, ידע.

6 . איזו מילה יוצאת דופן בכתיב חסר הניקוד?
אפשרות ד: ניאות
הסבר: במילה ניאות )נפעל מגזרת ע"ו( הצירי הוא תשלום דגש, ולכן מוסיפים יו"ד; השוו נִזּוֹן, בלי
ניקוד: ניזון. בשאר המילים אין מוסיפים יו"ד.

7 . באיזו מילה יש יו"ד בכתיב בצורת הרבים?
אפשרות א: גירעון
הסבר: בצורת הרבים של גירעון תבוא יו"ד לציון תנועת i גירעונות )בניקוד: גִרְּעוֹנוֹת(. –
בשאר המילים אין כותבים יו"ד בצורת הרבים כי אין תנועת i ראיונות )=רַאֲיוֹנוֹת(, הריונות –
)=הֶרְּיוֹנוֹת(, חסכונות )=חֶסְּכוֹנוֹת(.
במילים גירעון )=גֵרָּעוֹן(, ריאיון )=רֵאָיוֹן(, היריון )=הֵרָּיוֹן( כותבים יו"ד בגלל תשלום דגש; השוו חיסכון
)=חִסָּכוֹן(.

8 . בפעלים שלהלן חסרה יו"ד. באיזו מהן היו"ד אמורה להיות גם בכתיב המנוקד?
אפשרות א: השווינו
הסבר: בפועל השווינו צריכה להיות יו"ד גם בניקוד: הִשְּוֵינוּ )יו"ד שורשית, השורש שו"י(.
בשאר הפעלים צריכה להיות יו"ד רק בכתיב המלא: יִקּחוּ ייקחו; מְּאִטָּה מאיטה; תֵאַרְּתִ י תיארתי. – – –

9 . מה הסיבה ליו"ד בכתיב המלא של המילים האלה?
בארבע המילים היו"ד מציינת תשלום דגש:
ניחן = נֵחַן תשלום דגש בבניין נפעל בשורש מגזרת ע"ע. –
יירקון = יֵרָּקוֹן תשלום דגש במשקל פִעָּלוֹן; השוו זִכָּרוֹן. –
מגירה = מְּגֵרָּה תשלום דגש בשורש מגזרת ע"ע (גרר); השוו מְּסִבָּה. –
מפירים = מְּפֵרִים תשלום דגש בשורש מגזרת ע"ע (פרר); השוו: מְּסִבִים.​