חידון 'מה הכתיב הנכון?' – פתרונות

1. אֲבֵדָה אבידה / אבדה –
תשובה: אבדה
אין מוסיפים יו"ד במילים במשקל פְּעֵלָה, כגון אספה, גזרה, בערה. יוצאות דופן המילים בריכה, ברירה
ועבירה .

2 . איפרד / אפרד
תשובה: איפרד
כותבים יו"ד אחרי אל"ף של אותיות אית"ן בעתיד של בניין נפעל (בניקוד אִ פָרֵד או אֶ פָרֵד).

3 . איזורים / אזורים
תשובה: אזורים
המילה אזור נכתבת ללא יו"ד, ובוודאי המילה אֲזוֹרִים.

4 . איקליפטוס / אקליפטוס
תשובה: איקליפטוס
איקליפטוס ביו"ד משום שבמילה הלועזית יש דו־תנועה eu , והיא נכתבת בצירי מלא, כלומר בתוספת
יו"ד גם בניקוד. כך גם כותבים ביו"ד ניטרלי, נירולוגיה, אירופי ועוד.

5 . אֵרוּעַ: אירוע / ארוע
תשובה: אירוע
המילה אֵרוּע שקולה במשקל הדגוש פִעוּל. הצירי הוא תוצאה של תשלום דגש (צירי במקום חיריק);
כותבים יו"ד לציון תשלום דגש. כך גם תיאור, פירוש, שירות.

6 . אִתָ הּ: איתה / אתה
תשובה: איתה
כותבים יו"ד לציון תנועת i לפני דגש, גם אם בצורת היסוד של המילה (מילת היחס את במשמעות עם)
אין i . כך גם בשאר הנטייה: איתי, איתך, איתו, איתנו, איתכם, איתכן, איתם, איתן.

7 . בְּחָכְּמַת לִבוֹ: בחוכמת ליבו / בחכמת לבו
תשובה: בחוכמת ליבו
"בחוכמת" כותבים וי"ו לציון תנועת – o גם במקום שיש קמץ קטן בניקוד; "ליבו" כותבים יו"ד לציון –
תנועת i לפני דגש, גם אם בצורת היסוד (לֵב) של המילה אין i

8. במלאות / במלאת
תשובה: במלאת
האל"ף מייצגת את התנועה o , כמו במילים ראש, זאת, צאן, ולכן אין להוסיף וי"ו.

9 . בִתוֹ: בתו / ביתו
תשובה: בתו
בנטיית בת אין כותבים יו"ד כדי להבדילה מנטיית המילה בית.

10 . הַחְּיָאָה: החייאה / החיאה
תשובה: החייאה
כופלים יו"ד עיצורית באמצע המילה כשאין לפניה או אחריה אם קריאה האל"ף אחרי היו"ד אינה אם –
קריאה.

11 . הֶסֵחַ הדעת: היסח הדעת / הסח הדעת
תשובה: היסח הדעת
במשקל הֶפְּעֵל בשורשי פ"נ ופי"צ כותבים יו"ד אחרי הה"א. כך גם היתר, היצע, הישג.

12 . היסטוריה / הסטוריה
תשובה: היסטוריה
במילים לועזיות כותבים יו"ד לציון תנועת i תמיד, גם בניקוד.

13 . הִכָה: הכה / היכה
תשובה: הכה
אין כותבים יו"ד בפועלי הפעיל עבר בגזרת פ"נ ופי"צ. כך גם הביט, הציע, הגעתי, הסענו .

14 . זִכְּרוּ: זיכרו / זכרו
תשובה: זכרו
אין מוסיפים יו"ד לציון תנועת i שנוצרה מפירוק צרור שוואים נעים: זְּכרֹ < *זְּכְּרוּ > זִכְּרוּ. כך גם כתבי
(=כִתבי), שמרו (=שִמרו), עזרו (=עִזרו), עצרי (=עִצרי).

15 . חֵמָר: חימר / חמר
תשובה: חמר
אין מוסיפים יו"ד לציון תנועת e אלא במקרים המנויים בכללים .

16 . יָעָבְּרוּ: יועוברו / יועברו / יעברו
תשובה: יועברו
כותבים וי"ו לציון תנועת o הראשונה )קמץ קטן(. אין כותבים וי"ו במקום שאמור להיות חטף קמץ
(יָעֳ בר < *יָעֳבְּרוּ < יָעָבְּרוּ).

17. מיחקו / מחקו
תשובה: מחקו
צורת הציווי היא מחֲקוּ, ובוודאי אין לכתוב יו"ד. כך גם ל חֲצוּ .

18 . מיכל / מכל
תשובה: מכל
המילה מְּכָל מנוקדת בשווא ולכן אין שום סיבה לכתוב יו"ד.

19 . מִמְּךָ: מימך / ממך
תשובה: ממך
הסבר: אין מוסיפים יו"ד בנטיית מילת היחס מן.

20 . נוהלי (עבודה) / נהלי עבודה
תשובה: נוהלי (עבודה)
הצורה המנוקדת היא נָהֳלֵי־ (ולא נְּהָלֵי־). אחרי הנו"ן כותבים וי"ו לציון תנועת o במקום קמץ קטן, אבל
אחרי הה"א אין כותבים וי"ו לפי הכלל שאין מסמנים בווי"ו תנועת o באמצע מילה אם הניקוד הוא
בחטף קמץ. כך גם נוהליהם, נוהליכם.

21 . נִצְּבָה: ניצבה / נצבה
תשובה: ניצבה
כותבים יו"ד לציון תנועת i שלא לפני שווא נח. השווא במילה נִצְּבָה הוא שווא נע (מקורו בתנועה:
נִ צב).

22 . פִסְּקָה: פיסקה / פסקה
תשובה: פסקה
אין מוסיפים יו"ד לפני שווא נח. כך גם בצורה המיודעת הפסקה.

23 . פיתרון / פתרון
תשובה: פתרון
צורת המילה התקנית היא פִתְּרוֹן בשווא נח, ואין כותבים יו"ד לציון תנועת – i לפני שווא נח. כך גם
במילים האלה: שוויון (=שִוְּיוֹן), דמיון (=דִמְּיוֹן).

24 . קודם כול / קודם כל
תשובה: קודם כול
כותבים כול בווי"ו כשהמילה אינה במעמד נסמך. כך גם: הכול יודעים; למרות הכול.

25 . (נשביתי) בקיסמו /(נשביתי) בקסמו
תשובה: (נשביתי) בקסמו
אין כותבים יו"ד לציון תנועת i בנטיית השמות הסגוליים מסוג קֶסֶם. כך גם: קסמֵי־, קסמיהם; דֶגֶל –
דגלם, דגלֵי־, דגליהם; שֶ טח שטחֵי־, שטחיכם. –

26 . שִשִים: שישים / ששים
תשובה: שישים
כותבים יו"ד לציון תנועת i לפני דגש. כך גם שישה, שישי.

27 . שיטפונות / שטפונות
תשובה: שיטפונות
כותבים יו"ד בצורות הנוטות של מילים במשקל פִעָלוֹן, כדי לשמר תמונת מילה אחידה בין הצורה
בנפרד לצורות הנוטות: שיטפון, שיטפונות; זיכרון, זיכרונות; ביטחון, ביטחוני; רישיון, רישיונות.

28 . שְּרֵפָה: שריפה / שרפה
תשובה: שרפה
אין כותבים יו"ד במשקל פְּעֵלָה חוץ מן המילים בריכה, ברירה, עבירה.

29 . תיהנה / תהנה
תשובה: תיהנה
הפועל הוא בבניין נפעל תֵהָנֶה, כמו תִפָנֶה. כותבים יו"ד לציון תשלום הדגש. כך גם תיראה (תֵרָאֶה), –
תיעשה (תֵעָשֶה), ייאמר (יֵאָמֵר), ניעלם (נֵעָלֵם), איחבא (אֵחָבֵא), ייחטפו (יֵחָטְּפוּ), להירשם (לְּהֵרָשֵם).

30 . תָכְּנִית: תוכנית / תכנית
תשובה: תוכנית
מוסיפים וי"ו לציון תנועת o במקום שבניקוד יש קמץ קטן. כך גם תוכנה, חורמה, יוזמה, מוחרת,
עוצמה, עורמה, צוהריים, קודקוד, קורבן.