זיכרונות סו-סז, תשע"ט-תש"ף

ישיבות שנט–שסז

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה, עמ' 6 ◆ מִנהלת האקדמיה, עמ' 8
  • א. החלטות האקדמיה בדקדוק, עמ' 9 ◆ ב. הכתיב והתעתיק, עמ' 11 ◆ ג. החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי, עמ' 11

שנת התשע"ט

הישיבה השלוש מאות חמישים ותשע (שנט)

א. הצעת תקציב האקדמיה לשנת 2019, עמ' 13 ב. דיון בהצעת מרדכי מישור לספר דקדוק חדש, עמ' 15

הישיבה השלוש מאות שלושים ושישים (שס)

הלימוד באנגלית באוניברסיטאות, עמ' 27

הישיבה השלוש מאות שלושים שישים ואחת (שסא)

א. הרצאת פרופ' שלמה אבינרי על העברית והאנגלית במוסדות להשכלה גבוהה, עמ' 36   ב. הודעה, עמ' 40 ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 40 ד. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 43 ה. התחדשות אתרי האקדמיה ללשון העברית, עמ' 47

הישיבה השלוש מאות שישים ושתיים (שסב)

בחירת חברים חדשים, עמ' 51

הישיבה השלוש מאות שישים ושלוש (שסג)

א. הרצאת שטפן שורש "מהדורה ביקורתית מקיפה של החומש השומרוני: הצגת הכרך הראשון ודיון בכמה מן המסקנות שניתן להסיק ממנו", עמ' 52 ב. זואולוגיה: שמות העכבישנים, עמ' 53 ג. מינוח: מֹחַל, עמ' 56 ד. מילים בשימוש כללי, עמ' 58

הישיבה השלוש מאות שישים וארבע (שסד)

א. אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של האקדמיה לשנת 2018, עמ' 62 ב. מונחי הדין האזרחי, עמ' 64 ג. מילים בשימוש כללי, עמ' 68 ד. הודעה על ספר העומד להתפרסם, עמ' 72 ה. אישור זיכרונות האקדמיה לשנים תשע"ה–תשע"ח, עמ' 72 ו. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 72

שנת התש"ף

הישיבה השלוש מאות שישים וחמש (שסה)

א. הרצאת פרופ' ידין דודאי "זיכרון היחיד, זיכרון הרבים: 3,300 שנותיו של הזיכרון התרבותי היהודי מנקודת מבטם של חוקרי הזיכרון – הגישה והממצאים ואתגר לחוקרי הלשון", עמ' 75 ב. דברים לזכר ישראל בן־דוד, עמ' 76 ג. הודעות בדבר מינויים, עמ' 76 ד. הצעת תקציב האקדמיה לשנת 2020, עמ' 77

הישיבה השלוש מאות שישים ושש (שסו)

א. הודעה על מינוי ועדה לבדיקת סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה, עמ' 79 ב. הרצאת מירון איזקסון "באיזו שפה מדברת השירה העברית החדשה", עמ' 80 ג. דיווח על יום העברית, עמ' 80 ד. שמות קווּצי העור, עמ' 81 ה. מונחים שונים,עמ' 84 ו. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 91

הישיבה השלוש מאות שישים ושבע (שסז)

א. אישור הדוחות הכספיים של האקדמיה לשנת 2019, עמ' 94 ב. שמות מדוזות, עמ' 96 ג. מינוח: תיקונים ועדכונים, עמ' 97 ד. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ' 98 ה. הודעה על ספר העומד להתפרסם,עמ' 100 ו. מילים בשימוש כללי, עמ' 100

נספחים

דוחות

א. פעילות האקדמיה

  1. ישיבות ואירועים: א. המליאה והחלטותיה; עמ' 107 ב. יום העברית, עמ' 107 ג. כינוסים, ערבי עיון, התכנסויות, עמ' 108 ד. כלי התקשורת, עמ' 110 ה. פרסים, עמ' 111
  2. הוועדות: א. ועדות הקבע, עמ' 111 ב. הוועדה למילים בשימוש כללי, עמ' 112 ג. ועדות המינוח המקצועיות, עמ' 112

ב. מדורי האקדמיה

  1. עובדי האקדמיה ונושאי התפקידים, עמ' 116 2. מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית, עמ' 119 3. המזכירות המדעית, עמ' 122 4. קשרי קהל, השתלמויות, מרכז הדרכה, עמ' 124 5. ייעוץ הלשון בתאגיד השידור הישראלי, עמ' 127 6. מדור המחשוב, עמ' 128 7. מדור ההוצאה לאור ופרסומי האקדמיה, עמ' 130 8. הספרייה, הארכיון והמרכז למסורות ישראל, עמ' 132 9. קידום הקמת מִנְוֵה האקדמיה ללשון העברית, עמ' 134

תקציב האקדמיה לשנים התקציב לשנים 2019–2020, עמ' 135