הודעה על מכרז

מכרז מספר 1-2021 (להלן: “המכרז”) שירותי תיוג מורפולוגי למילים בעברית

האקדמיה ללשון העברית (להלן: “האקדמיה”) מבקשת בזאת הצעות מחיר לשירותי תיוג מורפולוגי של 400,000 מילים בעברית. התיוג ייעשה כמתואר במסמכי המכרז. ההתקשרות תהיה לתקופה של עד 17 חודשים. האקדמיה זכאית להאריך את תקופת המכרז בחצי שנה נוספת לצורך תיוגן של 100,000 מילים נוספות.

⇓  למסמכי המכרז המלאים – לחצו כאן  ⇓

⇓  תשובות לשאלות על מסמכי המכרז  ⇓

 

תמצית עיקרי התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לעמוד בדרישות הסף האלה:

1.1 גודל המציע – על המציע להוכיח שהעסיק במתן שירותים ללקוחותיו לפחות 50 עובדים בו־ זמנית, למשך תקופה של שנה לפחות, ובשני מיזמים שונים לפחות.

1.2 המנהל המקצועי – על המציע להוכיח כי למנהל המקצועי המוצע תואר אקדמי בלשון העברית או בבלשנות או תעודה בעריכת לשון ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל”ג וניסיון של שנה לפחות בניהול צוות עובדים.

2. על המציע לצרף להצעתו את המסמכים האלה:

2.1 ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 50,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 15 בפברואר 2022 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2.2 אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות, מע”מ ורשומות, וכן תצהיר בדבר היעדר עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, מאושר בידי עורך דין, על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל”ו–1976.

2.3 תעודת רישום התאגיד ואישור עורך דין לגבי זכויות מורשי החתימה וסמכותם לחייב בחתימתם את התאגיד.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.

 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעות:

1. אפשר לעיין במסמכי המכרז המלאים כאן.

2. שאלות הבהרה למכרז אפשר לשלוח בדואר אלקטרוני עד יום חמישי, כ”ח בכסלו תשפ”ב, 2 בדצמבר 2021, בשעה 12:00 לכתובת [email protected].

3. את ההצעות ואת כל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח, לתיבת המכרזים שתוצב במזכירות האקדמיה ללשון העברית בקריית ספרא של האוניברסיטה העברית (גבעת רם) בירושלים. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

4. המועד האחרון להגשת הצעות – יום חמישי, י”ב בטבת תשפ”ב, 16 בדצמבר 2021, בשעה 12:00.

פירוט מלא של זכויות האקדמיה לפי המכרז מצוי במסמכי המכרז. יצוין כי האקדמיה רשאית לנהל משא ומתן עם המציעים בהתאם להוראות הדין.

למען הסר ספק, האמור במודעה זו כפוף למפורט במסמכי המכרז. במקרה של סתירה או פער בין האמור במודעה זו ובין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.