הודעה על מכרז

מכרז מספר 2/2020

למתן שירותים לניהול כללי
של פרויקט הבינוי להקמת מנווה האקדמיה ללשון העברית

 

האקדמיה ללשון העברית מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותים לניהול פרויקט הבינוי להקמת מנווה האקדמיה.

תשובות לשאלות על מכרז האקדמיה

תמצית עיקרי התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

 1. על המציע לעמוד, בין היתר, בדרישות הסף האלה:
 • המציע העניק שירותי ניהול להקמתו של מבנה ציבור (כהגדרתו במסמכי המכרז) אחד לפחות, ששטחו הבנוי לפחות 20,000 מ"ר (שטח עיקרי ושירות, לא כולל חניה) או לחילופין להקמתם של שני מבני ציבור לפחות, ששטחו הבנוי של כל אחד מהם לפחות 10,000 מ"ר (שטח עיקרי ושירות, לא כולל חניה), ובתנאי נוסף שבנייתם של כל המיזמים האמורים הושלמה במהלך 5 השנים האחרונות שלפני המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה.
 • למציע צוות הנדסי שיעמוד לרשות הפרויקט כדלקמן, ובלבד שלפחות אחד מהם הוא מהנדס אזרחי רשוי:
  מנהל פרויקט אחראי: מהנדס או אדריכל רשוי בעל ותק של לפחות 10 שנים, אשר עומד בתנאי שבסעיף א' לעיל כמנהל פרויקט.
  אחראי ניהול תכנון ותיאום התכנון: מהנדס אזרחי רשוי או אדריכל רשוי, בעל ותק של לפחות 10 שנים, אשר עומד בתנאי שבסעיף א' לעיל כאחראי ניהול ותיאום התכנון.
  מפקח ראשי לעבודות בינוי ופיתוח: מהנדס בניין או מהנדס אזרחי רשום בעל ניסיון של לפחות 10 שנים, אשר עומד בתנאי שבסעיף א' לעיל כמפקח.
  שני מפקחים נוספים: 1. מפקח לעבודות הגמר – מהנדס בניין או הנדסאי בניין או אדריכל בעל ניסיון של 7 שנים לפחות בביצוע עבודות דומות; 2. מפקח למערכות אלקטרומכניות (חשמל, תקשורת, מתח נמוך, מתקני תברואה ומתזים, מערכות מיזוג אוויר ואוורור וכו') – מהנדס חשמל או מכונות או הנדסאי חשמל או מכונות בעל ניסיון של לפחות 7 שנים בביצוע עבודות דומות.
 1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 70,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 8.7.2021, ותהיה בנוסח המפורט במסמכי המכרז.
 2. על המציע לצרף אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, כמפורט במסמכי המכרז.
 3. על המציע לצרף, בין היתר, אישורים על היותו תאגיד רשום, וכן תצהירים לעניין קיום הוראות חיקוקים שונים לעניין העסקת עובדים וניגוד עניינים.
 4. פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז הוא כאמור במפרט שבגוף המכרז ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג–1993.
 5. המכרז הוא מכרז עם בחינה דו-שלבית. הצעות המחיר יוגשו במעטפות נפרדות משאר חלקי ההצעה, כמפורט במסמכי המכרז.

אופן רכישת מסמכי המכרז והגשתם:

 1. את מסמכי המכרז אפשר לרכוש בחנות המקוונת של האקדמיה כאן בתמורה לתשלום על סך 500 ₪.
 2. את ההצעות ואת כל המסמכים הנלווים יש להגיש, כמפורט במסמכי המכרז, בשתי מעטפות סגורות ללא כל סימני זיהוי (למעט סימון המעטפות כמעטפה א' וכמעטפה ב'). שתי המעטפות יוכנסו לתוך מעטפה שלישית סגורה, ללא כל סימני זיהוי, והיא תובא ביד או על ידי שליח לתיבת המכרזים שתוצב בגל–ורד משרד עו"ד, ברח' יעקב אליאב 5, ירושלים. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.
 3. המועד האחרון להגשת הצעות: יום ראשון, כ"ה בשבט תשפ"א, 7.2.2021, בשעה 14:00.
 4. שאלות הבהרה למכרז אפשר לשלוח באמצעות הדואר האלקטרוני עד ליום שלישי, כ"ח בטבת תשפ"א, 12.1.2021, לכתובת דוא"ל: [email protected]

 

الأكاديمية للغة العبرية

المبادرة لاقامة واحة الأكاديمية

مناقصة رقم 2020/2

لتقديم خدمات لادارة عامة لمشروع البناء لاقامة واحة

الاكاديمية للغة العبرية

الاكاديمية للغة العبرية (فيما يلي: "الاكاديمية") تدعو بهذا لقبول عروض لتقديم خدمات لادارة مشروع البناء لاقامة واحة الاكاديمية.

تلخيص اهم الشروط المسبقة للاشتراك في المناقصة:

 1. على مقدم العرض استيفاء، من بين ما يستوفي، متطلبات الحد الادنى التالية:
 • منح مقدم العرض خدمات ادارة لاقامة مبنى عام (كما تم تعريفه في وثائق المناقصة) واحد على الاقل، الذي تبلغ مساحته المبنية على الاقل 20.000 متر مربع (المساحة الاساسية والخدمة، لا تشمل موقف السيارات) او بالمقابل اقامة مبنيين عامين على الاقل، الذي تبلغ المساحة المبنية لكل واحد منهما على الاقل 10.000 متر مربع (المساحة الاساسية والخدمة، لا تشمل موقف السيارات)، وبشرط اضافي ان بناء كل المبادرات المذكورة اكمل خلال السنوات الـ 5 الاخيرة قبل الموعد الاخير لتقديم عروض بهذه المناقصة.
 • لمقدم العرض طاقم هندسي الذي يكون تحت تصرف المشروع ادناه، وبشرط ان واحدا منهم على الاقل هو مهندس مدني مرخص:

مدير مشروع مسؤول: مهندس او مهندس معماري مرخص صاحب اقدمية على الاقل 10 سنوات ، الذي يستوفي الشروط التي في البند أ اعلاه كمدير مشروع.

مسؤول ادارة تخطيط وتنسيق التخطيط: مهندس مدني مرخص او مهندس معماري مرخص، صاحب اقدمية على الاقل 10 سنوات ، الذي يستوفي الشروط التي في البند أ اعلاه كمسؤول ادارة وتنسيق التخطيط.

مشرف رئيسي على اعمال البناء والتطوير: مهندس بناء او مهندس مدني مسجل صاحب تجربة على الاقل 10 سنوات، الذي يستوفي الشروط التي في البند أ اعلاه كمشرف.

مشرفان اضافيان: 1.  مشرف على اعمال التشطيب – مهندس بناء او هندسي بناء او مهندس معماري صاحب تجربة 7 سنوات على الاقل في تنفيذ اعمال مشابهة، 2. مشرف على منظومات الكتروميكانيكية (كهرباء، اتصال، ضغط منخفض، منشآت صحة عامة ومرشات، منظومات تكييف هواء وتهوئة وما شابه ذلك) – مهندس كهرباء او ماكنات او هندسي كهرباء او ماكنات صاحب تجربة على الاقل 7 سنوات في تنفيذ اعمال مشابهة.

 1. على مقدم العرض ان يرفق مع عرضه كفالة بنكية او تأمينية بقيمة 70.000 شيقل . تكون الكفالة سارية المفعول حتى تاريخ 8.7.2021، وتكون بالنص المفصل في وثائق المناقصة.
 2. على مقدم العرض ان يرفق مصادقات حسب قانون صفقات هيئات عامة – 1976، كما هو مفصل في وثائق المناقصة.
 3. على مقدم العرض ان يرفق، من بين ما يرفق، مصادقات عن كونه اتحادا مسجلا، وكذلك تصريحات لشؤون تنفيذ تشريعات مختلفة لموضوع تشغيل عمال وتناقض مصالح.
 4. تفصيل كامل للشروط المسبقة للاشتراك في المناقصة هو كالمذكور في المخطط الذي في المناقصة وبالاستناد الى البند 6 لانظمة الزام المناقصات – 1993.
 5. المناقصة هي مناقصة مع اختبار من مرحلتين. عروض السعر تقدم في مغلفات منفردة عن باقي اجزاء العرض، كما هو مفصل في وثائق المناقصة.

كيفية شراء وثائق المناقصة وتقديمها:

 1. يمكن شراء وثائق المناقصة من المتجر المحوسب على الانترنت التابع للاكاديمية في العنوان hebrew-academy.org.il مقابل دفع مبلغ 500 شيقل.
 2. يجب تقديم العروض وكافة الوثائق المرفقة، كما هو مفصل في وثائق المناقصة، في مغلفين مغلقين من دون اي علامات معرّفة (ما عدا تأشير المغلفات كمغلف أ وكمغلف ب). يتم ادخال المغلفين الى داخل مغلف ثالث مغلق ، من دون علامات معرّفة، ويتم احضاره باليد او بواسطة مبعوث الى صندوق المناقصات الذي يوضع في غال – فيرد مكتب محاماة، في شارع يعكوف الياف 5، القدس. يجب ان يسجل على ظهر المغلف اسم المناقصة ورقمها.
 3. الموعد الاخير لتقديم العروض: يوم الاحد، 7.2.2021 ، الساعة 14:00.
 4. يمكن ارسال اسئلة استيضاح عن المناقصة بواسطة البريد الالكتروني حتى يوم الثلاثاء ، 12.1.2021، الى العنوان [email protected].