זיכרונות כרך סב–סה, תשע”ה–תשע”ח

ישיבות שלז–שנח

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה, עמ’ 7 ◆ מִנהלת האקדמיה, עמ’ 9
  • א. תקנון האקדמיה ללשון העברית, עמ’ 11 ◆ ב. כללי הכתיב, הפיסוק והתעתיק, עמ’ 23 ◆ ג. החלטות בדקדוק, עמ’ 23 ◆ ד. החלטות במינוח ומילים בשימוש כללי, עמ’ 25

שנת התשע”ה

הישיבה השלוש מאות שלושים ושבע (שלז)

א. דברי הערכה לפרופ’ אנח’ל סאֶנס־בדיליוס ז”ל, עמ’ 29 ◆ ב. תקציב האקדמיה לשנת 2015, עמ’ 32 ◆ ג. בלשנות: מונחי תורת ההגה, עמ’ 34 ◆  ד. הודעה על ספר העומד להתפרסם, עמ’ 42 ◆ ה. מונחים שונים — השלמות ותיקונים, עמ’ 42 ◆ ו. ערעור על החלטת ועדת המינוח המרכזית: החלופה לפלטפורמה, עמ’ 44 ◆ ז. הודעה, עמ’ 44

הישיבה השלוש מאות שלושים ושמונה (שלח)

א. דברי הערכה לחוקר הפיוט במפעל המילון ההיסטורי בנימין לפלר ז”ל, עמ’ 46 ◆ ב. מילים בשימוש כללי, עמ’ 53 ◆ ג. בחירת ועדות, עמ’ 68

הישיבה השלוש מאות שלושים ותשע (שלט)

א. דין וחשבון על התקדמות המיזם “מִנְוֵה האקדמיה”, עמ’ 69 ◆ ב. דין וחשבון על מפעל המילון ההיסטורי, עמ’ 71 ◆ ג. הצגת אתר “מאגרים” החדש, עמ’ 74 ◆ ד. יום העברית, עמ’ 75

הישיבה השלוש מאות וארבעים (שם)

א. הרצאת ג’פרי כאן “תפיסת השורש בחיבורי המדקדקים הקראים בימי הביניים”, עמ’ 76 ◆ ב. מונחי טכנולוגיית המידע — פרק 15, עמ’ 77 ◆ ג. טכנולוגיית המידע — מונחים יחידים ומונחים שהוגש עליהם ערעור, עמ’ 78 ◆ ד. זואולוגיה: אישור שמות סדרת השפּיראים בארץ ישראל, עמ’ 84

הישיבה השלוש מאות ארבעים ואחת (שמא)

א. בחירת חברים חדשים, עמ’ 86 ◆ ב. בחירת ועדות, עמ’ 86

שנת התשע”ו

הישיבה השלוש מאות ארבעים ושתיים (שמב)

א. דיווח על ביקור נציג האקדמיה הבסקית והודעות, עמ’ 87 ◆ ב. תקציב האקדמיה לשנת 2016, עמ’ 88 ◆ ג. הכתיב חסר הניקוד, עמ’ 91 ◆ ד. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 102

הישיבה השלוש מאות ארבעים ושלוש (שמג)

א. המילון למונחי סוציולוגיה, עמ’ 105 ◆ ב. הכתיב חסר הניקוד — המשך הדיון, עמ’ 113 

הישיבה השלוש מאות ארבעים וארבע (שמד)

ישיבה מיוחדת בבית הנשיא לרגל יום העברית, עמ’ 118

הישיבה השלוש מאות ארבעים וחמש (שמה)

א. הרצאת יוסף עופר “תוספות שהוסיפו רד”ק ורמב”ן לספריהם אחרי שנשלמו”, עמ’ 119 ◆ ב. מינוי ועדה לבדיקת סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה, עמ’ 120 ◆ ג. מונחים יחידים בטכנולוגיית המידע ותיקונים במונחי סוציולוגיה, עמ’ 120 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ’ 124 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 128 

הישיבה השלוש מאות ארבעים ושש (שמו)

א. דיווח על תקציב האקדמיה לשנת 2016, עמ’ 131 ◆ ב. שינויים בתקנון האקדמיה, עמ’ 132 ג. בחירת חברים חדשים, עמ’ 136 ◆

שנת התשע”ז

הישיבה השלוש מאות ארבעים ושבע (שמז)

א. תקציב האקדמיה לשנת 2017, עמ’ 137 ◆ ב. בחירת ועדת ביקורת, עמ’ 140 ◆ ג. ערעור על סעיף בתקנון, עמ’ 140 ◆ ד. כללי הכתיב חסר הניקוד, עמ’ 142

הישיבה השלוש מאות ארבעים ושמונה (שמח)

א. מונחי הביטוח, עמ’ 150 ◆ ב. מונחים בודדים: השלמות ותיקונים במונחי סוציולוגיה, עמ’ 152 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ’ 155 ◆ ד. הקמת ועדה לבחינת סגולות של מועמדים לאקדמיה, עמ’ 162 ◆ ה. דיווח על עבודת המזכירות המדעית, עמ’ 168

הישיבה השלוש מאות ארבעים ותשע (שמט)

א. אישור זיכרונות האקדמיה לשנים התשע”א—התשע”ד, עמ’ 165 ◆ ב. המילון למונחי גאוגרפיה אנושית, עמ’ 165 ◆ ג. כללי הכתיב חסר הניקוד: המשך הדיון, עמ’ 168

הישיבה השלוש מאות וחמישים (שן)

 א. ממונחי תקשורת רדיו וטלוויזיה, עמ’ 179 ◆ ב. מונחים יחידים, עמ’ 181 ◆ ג. המילה מִנְוֶה, עמ’ 183 ◆ ד. כללי הכתיב חסר הניקוד: סיום הדיון, עמ’ 185 ◆ ה. הודעה על הרכב הוועדה למילים בשימוש כללי, עמ’ 193 ◆ ו. נספח: הכרעה בעניין הכתיב המלא של מילים לועזיות, עמ’ 193

הישיבה השלוש מאות חמישים ואחת (שנא)

ישיבה מיוחדת בבית הנשיא, עמ’ 194

הישיבה השלוש מאות חמישים ושתיים (שנב)

בחירת חברים חדשים, עמ’ 200

הישיבה השלוש מאות חמישים ושלוש (שנג)

ישיבה מיוחדת במסגרת הקונגרס העולמי השבעה עשר למדעי היהדות, עמ’ 201

שנת התשע”ח

הישיבה השלוש מאות חמישים וארבע (שנד)

א. בחירת נשיא וסגן נשיא, עמ’ 202 ◆ ב. אישור שינויים בתקנון האקדמיה (בהתכתבות סמוך לאחר הישיבה), עמ’ 202

הישיבה השלוש מאות חמישים וחמש (שנה)

א. מילונו העברי—יידי של מאיר ברגר, עמ’ 204 ◆ ב. הרצאת אלכסיי יודיצקי “גילויי צפונות בכ”י קאופמן של המשנה”, עמ’ 207 ◆ ג. בחירת ועדות, עמ’ 207 ◆ ד. מונחי בלשנות: תורת הצורות, עמ’ 208 ◆ ה. אישור מונחים מתחומים שונים, עמ’ 213◆ ו. אישור הודעת ועדת הדקדוק כתיב המילה מִחזור, עמ’ 214 ◆ ז. אישור שינויי עריכה בכללי הפיסוק, עמ’ 218 

הישיבה השלוש מאות חמישים ושש (שנו)

א. תקציב האקדמיה לשנת 2018, עמ’ 219 ◆ ב. אשרור תקנון האקדמיה, עמ’ 221 ◆ ג. דין וחשבון על מדור הספרות הרבנית במפעל המילון ההיסטורי, עמ’ 222 ◆ ד. מילים במימוש כללי, עמ’ 227 ◆ ה. מונחי בלשנות: תורת הצורות — השלמה, עמ’ 233

הישיבה השלוש מאות חמישים ושבע (שנז)

א. דברי הערכה לדוד טלשיר ז”ל, עמ’ 236 ◆ ב. זואולוגיה: שמות סדרות החרקים; שמות סדרת הזבובאים (שמות משפחות וסוגים עיקריים), עמ’ 241 ◆ ג. מונחים שונים, עמ’ 243 ◆ ד. מילים במימוש כללי, עמ’ 245 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 248 ◆ ו. בחירות למוסדות האקדמיה, עמ’ 250

הישיבה השלוש מאות חמישים ושמונה(שנח)

א. אישור הדוחות הכספיים של האקדמיה ליום 31.12.2017, עמ’ 253 ◆ ב. הרצאת חנוך גמליאל “קטגוריית הסביל — עיון משווה בין חכמי ספרד לרש”י, עמ’ 255 ◆ ג. מינוי ועדה לבדיקת סגולות המועמדים לאקדמיה, עמ’ 255 ◆ ד. זואולוגיה: שמות הפרפרים, עמ’ 255 ◆ ה. מונחים שונים, עמ’ 258 ◆ ו. מילים בשימוש כללי, עמ’ 260 ◆ ז. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 264

 

נספחים

דוחות

א. פעילות האקדמיה

  1. ישיבות ואירועים: א. המליאה והחלטותיה, עמ’ 267 ◆ב. יום העברית, עמ’ 267 ◆ ג. כינוסים, ערבי עיון, התכנסויות, עמ’ 268 ◆ ד. כלי התקשרות, עמ’ 270 ◆ ה. פרסים, עמ’ 270
  2. הוועדים והוועדות: א. ועדות הקבע, עמ’ 271 ◆ ב. הוועדה למילים בשימוש כללי, עמ’ 272 ◆ ג. ועדות המינוח המקצועיות, עמ’ 272

ב. מדורי האקדמיה

  • 1. עובדי האקדמיה ונושאי התפקידים, עמ’ 278 ◆ 2. מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית, עמ’ 282 ◆ 3. המזכירות המדעית, עמ’ 286 ◆ 4. מערך ההרצאות, ההשתלמויות וימי העיון, עמ’ 290 ◆ 5. האקדמיה במרשתת, עמ’ 293 ◆ 6. ייעוץ הלשון ברשות השידור ובתאגיד השידור הישראלי, עמ’ 296 ◆ 7. מדור המחשוב, עמ’ 297 ◆ 8. מדור ההוצאה לאור ופרסומי האקדמיה, עמ’ 299 ◆ 9. הספרייה והארכיון, עמ’ 302 ◆ 10. סקירה על קידום הקמת מִנְוֵה האקדמיה ללשון העברית, עמ’ 304

תקציב האקדמיה לשנים 2015–2018, עמ’ 308