מטבע ושיבוביו: על שני צירופים וגלגוליהם בספרות

לשוננו לעם נ, א (תשנ"ט), עמ' 12–21

לקריאת המאמר

המאמר עוסק בשני מטבעות לשון מוכרים ובגלגוליהם:

בין לטוב בין למוטב (ובגרסאותיו האחרות ‘אם לטוב אם למוטב’, ‘לטוב או למוטב’) הוא מעין לשון נקייה למטבע הקדום ‘אם לטוב אם לרע’. במהלך הדיון נדון המבנה ‘בין… בין…’ וכן טיבן של המילים ‘טוב’ ו’מוטב’.

בקליפת אגוז – לכאורה מדובר בתרגום שאילה של מטבע לשון רווח באנגלית. ואולם מתברר שמדובר במטבע קדום שמקורו בלטינית, וייתכן שהוא התגלגל כבר אל הארמית של התלמוד הבבלי בצורה “באמגוזא ופלגיה אמגוזא” (= ‘באגוז ומחצית האגוז’). ביאליק גאל את הניב הקדום וטבע את ‘בקליפת אגוז’ – לציין דבר גדול המיוצג בדבר זעיר.