זיכרונות כרך נ–נג, תשס”ג–תשס”ו

ישיבות רסח–רצב

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה, עמ’ 7 ◆ מִנהלת האקדמיה, עמ’ 9
  • החלטות האקדמיה: א. תקנון האקדמיה ללשון העברית, עמ’ 11 ◆ ב. החלטות בדקדוק, עמ’ 21 ◆ ג. החלטות בתעתיק, עמ’ 28 ◆ ד. החלטות במינוח, עמ’ 31 ◆ ה. מילים בשימוש כללי, עמ’ 32

שנת התשס”ג

הישיבה המאתיים שישים ושמונה (רסח)

א. בחירת נשיא־כבוד לאקדמיה, עמ’ 36 ◆ ב. הרצאת דוד טלשיר “גלגולי משמעות של צב”, עמ’ 36 ◆ ג. אישור הרוויזיה לפרקים אחדים במונחי טכנולוגיית המידע, עמ’ 36 ◆ מונחים שונים, עמ’ 36 ◆ ענייני דקדוק: נסוג; זג, עמ’ 47 ◆ אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 49

הישיבה המאתיים שישים ותשע (רסט)

א. הרצאת יוחנן ברויאר “ביטויים תלמודיים ומוצאם המדרשי”, עמ’ 53 ◆ ב. דין וחשבון על מפעל המילון ההיסטורי, עמ’ 53 ◆ ג. כתיבה בתיבה אחת או בשתי תיבות, עמ’ 56

הישיבה המאתיים ושבעים (רע)

א. אירועי היובל לייסוד האקדמיה, עמ’ 60 ◆ ב. אישור תקציב האקדמיה לשנת 2003, עמ’ 60 ◆ ג. בחירת חברים חדשים, עמ’ 61

הישיבה המאתיים שבעים ואחת (רעא)

א. ברכות והודעה, עמ’ 62 ◆ ב. אישור תיקונים במונחי הדין הפלילי, עמ’ 63 ◆ ג. מונחי תחבורה: תֶּכֶן דרכים, צמתים ומחלפים, עמ’ 65 ◆ ד. שמות צמחי ארץ־ישראל – חלק ב, עמ’ 73 ◆ ה. צורת הרבים של סַבָּא רַבָּא, סָבְתָא רַבְּתָא, עמ’ 77 ◆ ו. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 79

הישיבה המאתיים שבעים ושתיים (רעב)

א. כתיבה בתיבה אחת או בשתי תיבות – הרצאות והמשך הדיון, עמ’ 83 ◆ ב. נטיית הרבים של קָצֶה, עמ’ 91 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ’ 92

שנת התשס”ד

הישיבה המאתיים שבעים ושלוש (רעג)

א. הרצאת עוזי אורנן “מכונת קריאה ומנוע חיפוש לשפה העברית”, עמ’ 99 ◆ ב. מונחי ספרנות: רשימה משלימה למילון הספרנות, תשל”ו, עמ’ 100 ◆ ג. אישור רשימת המונחים בזואולוגיה: שמות הרַכּיכות, עמ’ 101 ◆ ד. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 103 ◆ ה. מילים בשימוש כללי, עמ’ 105

הישיבה המאתיים שבעים וארבע (רעד)

א. תנחומים, עמ’ 114 ◆ ב. הרצאת משה פלורנטין “לשונות חיים ומתים בעברית ובארמית”, עמ’ 114 ◆ ג. מונחי טכנולוגיית המידע, עמ’ 115 ◆ ד. ענייני דקדוק: כתיב שמות תואר כגון דרמתי/דרמטי; ניקוד שאילתה, עמ’ 118 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 124 ◆ ו. התעתיק מלועזית לעברית – פתיחת הדיון, עמ’126

הישיבה המאתיים שבעים וחמש (רעה)

א. אישור תקציב האקדמיה לשנת 2004, עמ’ 143 ◆ ב. הודעות, עמ’ 145 ◆ ג. המשקלים פעיל, פעילות לציון able ,-ability-, עמ’ 145 ◆ ד. דקדוק: כתיב שמות תואר כגון דרמתי/דרמטי, עמ’ 152 ◆ ה. התעתיק מלועזית לעברית: ההגה w, עמ’ 153

הישיבה המאתיים שבעים ושש (רעו)

ישיבה מיוחדת לרגל יובל שנים לאקדמיה ללשון העברית, עמ’ 157

הישיבה המאתיים שבעים ושבע (רעז)

א. דברי הערכה לשולמית הראבן ז”ל, עמ’ 158 ◆ ב. התעתיק מלועזית לעברית – דיון כללי; ההגה w וההגה x, עמ’ 163

שנת התשס”ה

הישיבה המאתיים שבעים ושמונה (רעח)

א. מינוי ועדה לבדיקת סגולות מועמדים לאקדמיה, עמ’ 171 ◆ ב. הצעה לתקנון חדש לאקדמיה, עמ’ 171

הישיבה המאתיים שבעים ותשע (רעט)

א. הרצאת פרופ’ יהודה ליבס “עברית וארמית כלשונות הזוהר”, עמ’ 197 ◆ הודעה על ספרים העומדים להתפרסם, עמ’ 197 ◆ ב. תקנון חדש לאקדמיה – תקנה 34, עמ’ 198 ◆ ג. התעתיק מלועזית לעברית – העיצורים, עמ’ 199 ◆ ד. מילים בשימוש כללי מתחום הקוסמטיקה, עמ’ 203

הישיבה המאתיים ושמונים (רף)

א. בחירת חברים חדשים, עמ’ 209 ◆ ב. בחירת מנהלה, עמ’ 209

הישיבה המאתיים שמונים ואחת (רפא)

א. ברכות, עמ’ 210 ◆ ב. הרצאת שמואל פסברג “על המקור הנטוי והמקור המוחלט בלשון המקרא”, עמ’ 211 ◆ ג. התעתיק מלועזית לעברית – התנועות, עמ’ 211

הישיבה המאתיים שמונים ושתיים (רפב)

א. אישור זיכרונות האקדמיה לשנים התש”ס-התשס”ב, עמ’ 219 ◆ ב. התעתיק מלועזית לעברית – הדו־תנועות, ההכפלה והדגש הקל באותיות גד”ת, עמ’ 220 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ’ 226

הישיבה המאתיים שמונים ושלוש (רפג)

א. הודעות, עמ’ 233 ◆ ב. מונחי אריגה: רקמה, תחרה, הידורים; טקסטילים בשימוש בארכאולוגיה, עמ’ 234 ◆ ג. מונחי הבנקאות ושוק ההון (חלק ג), עמ’ 236 ◆ ד. מונחי טכנולוגיית המידע ומונחים שונים, עמ’ 238 ◆ ה. דקדוק: המשקלים פָּעִיל, פְּעִיל, עמ’ 239 ◆ ו. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 247 ◆ ז. מילים בשימוש כללי, עמ’ 251

הישיבה המאתיים שמונים וארבע (רפד)

א. תיקונים בתקנון האקדמיה החדש, עמ’ 253 ◆ ב. בחירות לנשיאות האקדמיה ולמנהלה, עמ’ 254 ◆ ג. אישור תקציב האקדמיה לשנת 2005, עמ’ 254 ◆ ד. פרישת מנכ”ל האקדמיה, עמ’ 255

שנת התשס”ו

הישיבה המאתיים שמונים וחמש (רפה)

א. ברכות והודעה, עמ’ 256 ◆ ב. הרצאת חיים א’ כהן “לשון המשנה מבעד לסידורי תפילה אשכנזיים ומדקדקיהם”, עמ’ 257 ◆ ג. מילים בשימוש כללי, עמ’ 257 ◆ ד. דקדוק: הדו־תנועה iy בעברית החדשה, עמ’ 263 ◆ ה. אישור הודעת ועדת הדקדוק, עמ’ 265

הישיבה המאתיים שמונים ושש (רפו) – המאתיים שמונים ושבע (רפז)

ישיבה רפו: א. אשרור בחירת חברים חדשים, עמ’ 269 ◆ ב. בחירת ועדה לבירור סגולותיהם של מועמדים לאקדמיה, עמ’ 270

ישיבה רפז: א. הודעות, עמ’ 270 ◆ ב. מפעל המילון ההיסטורי: 1. אברהם טל: דין וחשבון על מפעל המילון ההיסטורי, עמ’ 271 ◆ 2. גבריאל בירנבאום: כתיבת ערכי המילון, עמ’ 273 ◆ 3. אביטל כ”ץ: הצגת אתר המילון ההיסטורי במרשתת, עמ’ 281

הישיבה המאתיים שמונים ושמונה (רפח)

א. ברכות, עמ’ 286 ◆ ב. הרצאת אורה שורצולד “פְּנִים וָחוץ בעברית – בין התפתחויות היסטוריות טבעיות להשפעות זרות”, עמ’ 286 ◆ ג. דין וחשבון על מאגר המונחים של האקדמיה, עמ’ 287 ◆ ד. מילים בשימוש כללי, עמ’ 291

הישיבה המאתיים שמונים ותשע (רפט)

א. הודעה, עמ’ 299 ◆ ב. דברי הערכה ליהודה פליקס ז”ל, עמ’ 300 ◆ ג. דברי הערכה לגד בן־עמי צרפתי ז”ל, עמ’ 301 ◆ ד. מינוח: אישור תיקונים במונחי הבנקאות ושוק ההון; אישור שמות צמחים: הדלועים; אישור רשימת מונחים בטכנולוגיית המידע: טכניקות ואַפְשׁוֹרוֹת של פעולה, עמ’ 304 ◆ ה. מילים בשימוש כללי, עמ’ 304 ◆ ה. התעתיק השימושי (הפשוט) מכתב עברי לכתב לטיני, עמ’ 312

הישיבה המאתיים תשעים (רץ) – המאתיים תשעים ואחת (רצא)

ישיבה רץ: בחירת חברים חדשים, עמ’ 317

ישיבה רצא: ישיבה מיוחדת בהשתתפות ראש הממשלה ושר המדע, התרבות והספורט: א. דברי נשיא האקדמיה פרופ’ משה בר־אשר, עמ’ 318 ◆ ב. דברי סגן נשיא האקדמיה פרופ’ אברהם טל על מפעל המילון ההיסטורי, עמ’ 322 ◆ ג. אביטל כ”ץ – הצגת אתר המרשתת החדש של המילון ההיסטורי, עמ’ 323 ◆ ד. דברי פרופ’ שלמה נאה על עבודת המינוח, עמ’ 325 ◆ ה. דברי רונית גדיש על עבודת המזכירות המדעית, עמ’ 326 ◆ ו. דברי שר המדע, התרבות והספורט מר אופיר פז־פינס, עמ’ 327 ◆ ז. דברי ראש הממשלה מר אהוד אולמרט, עמ’ 328

הישיבה המאתיים תשעים ושתיים (רצב)

אישור תקציב האקדמיה לשנת 2006, עמ’ 331

נספחים

  • פעילות האקדמיה ואירועים, עמ’ 333 ◆ הוועדים והוועדות: א. ועדות הקבע, עמ’ 335 ◆ ב. ועדות המינוח המקצועיות, עמ’ 336
  • המזכירות המדעית, עמ’ 343 ◆ ייעוץ הלשון ברדיו ובטלוויזיה, עמ’ 346
  • מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית: א. מדור הספרות העתיקה, עמ’ 348 ◆ ב. מדור ספרות הגאונים, עמ’ 349 ◆ ג. מדור הספרות העברית החדשה, עמ’ 350 ◆ ד. שונות, עמ’ 351
  • מדור המחשוב, עמ’ 352 ◆ מדור ההוצאה לאור, עמ’ 353 ◆ הספרייה, עמ’ 354 ◆ המזכירות האמרכלית, עמ’ 354 ◆ המכון ע”ש ד”ר אהרן מ’ מזי”א לתולדות תחיית הלשון העברית, עמ’ 354
  • הצעת התקציב לשנת 2003, עמ’ 356 ◆ הצעת התקציב לשנת 2004, עמ’ 358 ◆ הצעת התקציב לשנת 2005, עמ’ 360 ◆ הצעת התקציב לשנת 2006, עמ’ 362