זיכרונות כרך כא–כד, תשל"ד–תשל"ז

ישיבות קטו–קלב

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנות תשל"ד-תשל"ז, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה: כללים בנטיית השם, פרק רביעי: הצרי, עמ' 8 ◆ כללי התעתיק מלועזית לעברית, עמ' 17

שנת התשל"ד

הישיבה המאה וחמש עשרה (קטו)

בחירת נשיא וסגן נשיא לאקדמיה, עמ' 21

הישיבה המאה ושש עשרה (קטז)

א. הודעות; דברים לזכר נפתלי הרץ טור־סיני ז"ל, עמ' 21 ◆ ב. דברים לזכר דוד צבי בנעט ז"ל, עמ' 22 ◆ ג. הענקת פרסי זאלצמאן, עמ' 24 ◆ ד. אישור הצעת התקציב לשנת 1974–1975, עמ' 27 ◆ ה. הודעת ועד המינוח בעניין שמות העופות "עיט" ו"נשר", עמ' 30 ◆ ו. הודעת ועד הדקדוק בעניין הכתיב, עמ' 34 ◆ ז. אישור המילון למונחי המשאבות, עמ' 35

הישיבה המאה ושבע עשרה (קיז)

א. הרצאת הא' גדעון גולדנברג: "רוח השפה ומדיניות לשונית", לאור התפתחויות בשפות שמיות חדשות, עמ' 36 ◆ ב. העבודה המדעית: סקירה על מצב העבודה במילון ההיסטורי, עמ' 39; תכנית העבודה המדעית לשנת תשל"ד, עמ' 41; המינוח, עמ' 41; דיון על העבודה המדעית, עמ' 44 ◆ ג. הודעה על בחירת חברים, עמ' 56

הישיבה המאה ושמונה עשרה (קיח)

א. בחירת חברים וחברים יועצים, עמ' 57 ◆ ב. הודעה על בחירת יו"ר ועד המינוח, עמ' 57

הישיבה המאה ותשע עשרה (קיט)

א. הודעות, עמ' 58 ◆ ב. הרצאת הגב' מאיה פרוכטמן: "קאטגוריות מיידעות ומתחמות בעברית בת ימינו", עמ' 58 ◆ ג. כללי הצרי, עמ' 61

שנת התשל"ה

הישיבה המאה ועשרים (קך)

א. הענקת פרס זאלצמאן והרצאת מקבל הפרס הא' יואל פלורסהיים: "פירוש רש"י למקרא בפירושו לתלמוד", עמ' 75 ◆ ב. דברים לזכר שלמה צמח ז"ל, עמ' 78 ◆ ג. הודעה בעניין תקנתו של המבטא העברי, עמ' 80 ◆ ד. אישור הצעת התקציב לשנת 1976-1975, עמ' 81 ◆ ה. המשך הדיון בכללי הצרי, עמ' 85 ◆ ו. מונחי הריצוף, דיון ואישור, עמ' 95

הישיבה המאה עשרים ואחת (קכא)

א. דברים לזכר נחמיה גדעון הנמן ז"ל, עמ' 97 ◆ ב. סיום הדיון במונחי הריצוף, עמ' 100 ◆ ג. המשך הדיון בכללי הצרי, עמ' 105

הישיבה המאה עשרים ושתיים (קכב)

א. הערות לזיכרון הדברים מישיבה קכא, עמ' 120 ◆ ב. כללים בנטיית השם: הצרי, משקל פוֹעֵלָה, מַפְעֵלָה, עמ' 121; אֵבֶר, עמ' 129; הרצאת הא' אהרן דותן: "משקל מַקְטֵל", עמ' 132

הישיבה המאה עשרים ושלוש (קכג)

א. גמר הדיון בכללי הצרי: משקל מַפְעֵל, עמ' 140 ◆ ב. אישור רשימת מונחי הפאתולוגיה, עמ' 151 ◆ ג. תעתיק תנועת e, עמ' 153

הישיבה המאה עשרים וארבע (קכד)

בחירת חברים ומוסדות (מחצית המנהלה, ועדים ומועצת מערכת המילון), עמ' 162

שנת התשל"ו

הישיבה המאה עשרים וחמש (קכה)

א. דברים לזכר אברהם יעקב ברוור ז"ל, עמ' 164 ◆ ב. הרצאת הא' עלי איתן: "מפעל המפתח הרב־לשוני למונחי האקדמיה", ודיון בה, עמ' 168 ◆ ג. אישור המילון למונחי האסטרונומיה השימושית, עמ' 176 ◆ ד. אישור המילון למונחי פיסיקה: חשמל ומגנטיות, עמ' 184

הישיבה המאה עשרים ושש (קכו)

א. דברים לזכר ראובן אלקלעי, ז"ל, עמ' 187 ◆ ב. אישור הצעת התקציב לשנת 1976–1977, עמ' 188 ◆ ג. אישור מונחי הפסיכולוגיה, עמ' 190 ◆ ד. "אריח – מרצפת", עמ' 207

הישיבה המאה עשרים ושבע (קכז)

א. דברים לזכר אברהם קריב ז"ל, עמ' 209 ◆ ב. הלשון המשתבשת בציבור, עמ' 215 ◆ ג. ועדה להכנת הבחירות של חברים חדשים, עמ' 217 ◆ ד. ענייני דקדוק, משקל פעלון, עמ' 218 ◆ ה .מונחים בכלכלת הבית, עמ' 224

הישיבה המאה עשרים ושמונה (קכח)

א. דברים לזכר פרופ' א' סדובסקי, עמ' 228 ◆ ב. סדרי פרס זאלצמאן, עמ' 228 ◆ ג. מונחים בשימוש כללי: "סאנקציות", עמ' 229 ◆ ד. דיון במונחי הרפואה הפנימית, עמ' 235 ◆ ה. "אינטרס", עמ' 247

שנת התשל"ז

הישיבה המאה עשרים ותשע (קכט)

א. ברכות לחבר אורי צבי גרינברג בהגיעו לגבורות, עמ' 250 ◆ ב. חברי הוועדים והוועדות, עמ' 251 ◆ ג. שאלה ותשובה בעניין הכתיב בבתי הספר, עמ' 251 ◆ ד. בחירת חבר המנהלה וחברי הוועד האמרכלי, עמ' 252 ◆ ה. אישור הצעת התקציב לשנת 1977–1978, עמ' 252 ◆ ו. הלשון בשידורי ישראל, סקירת הא' שלו והא' בנדויד, עמ' 261

הישיבה המאה ושלושים (קל)

א. מונחי האופטיקה, פיסיקה חלק ג', עמ' 271 ◆ ב. סאנקציות כמונח בסכסוכי עבודה, עמ' 274 ◆ ד. המונח "אינטרס", עמ' 283

הישיבה המאה שלושים ואחת (קלא)

א. פתיחה לדיון על דרכי האקדמיה ותפקידיה – הא' בן־חיים, עמ' 286 ◆ ב. דיון בהנ"ל, עמ' 298

הישיבה המאה ושלושים ושתיים (קלב)

א. סקירת עבודתן של הוועדות ושל המזכירות, עמ' 314 ◆ ב. מונחי הפיסיקה – (ג) אופטיקה, עמ' 318 ◆ ג. מונחי יסוד במיקרו־אלקטרוניקה, עמ' 319 ◆ ד. המשך הדיון בפעולות האקדמיה לפי תפקידיה ומטרותיה, עמ' 319 ◆ ה. שונות, עמ' 326

נספחים

  • מונחי מיקרו אלקטרוניקה, עמ' 328 ◆ דגי מים מתוקים, עמ' 342