זיכרונות כרך יג, תשכ"ו

ישיבות ע–עה

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תשכ"ז, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה: כללים בנטיית השם: ב. הפתח, עמ' 7 ◆ מונחי הניקוז, עמ' 9

הישיבה השבעים (ע)

א. ההכרזה על הענקת פרס זאלצמאן, עמ' 11 ◆ ב. אישור הצעת התקציב לשנת 1966–1967, עמ' 11 ◆ ג. מילון למונחי הרדיו והאלקטרוניקה, עמ' 13 ◆ ד. בעיות לשון השידורים, עמ' 18

הישיבה השבעים ואחת (עא)

א. בחירת ועדה להכנת הבחירות של חברים חדשים, עמ' 24 ◆ ב. מסירת פרס זאלצמאן לשנת תשכ"ו והרצאת הא' ג' הנמן על מחקרו "תורת ההגה ותורת הצורות של לשון המשנה, כפי שהיא מסורה במשניות כ"י פארמה", עמ' 24 ◆ ג. מילון מונחי המטיאורולוגיה, עמ' 26 ◆ ד. כללי נטיית השם: ב. הפתח, עמ' 34

הישיבה השבעים ושתיים (עב)

א. הודעה על עיזבון, עמ' 39 ◆ ב. הצעה למונחי המטיאורולוגיה, עמ' 39 ◆ ג. כללי נטיית השם: ב. הפתח, המשך הדיון, עמ' 39

הישיבה השבעים ושלוש (עג)

א. מונחי החינוך: ו. החינוך הגבוה, עמ' 51 ◆ ב. דיון בבעיות תיקון הלשון, עמ' 52

הישיבה השבעים וארבע (עד)

א. דברי אזכרה לאירינה גרבל ז"ל, עמ' 70 ◆ ב. בחירת חברי כבוד, חברים וחברים יועצים, עמ' 72 ◆ ג. מילואים למילון מונחי הרדיו והאלקטרוניקה, עמ' 72 ◆ ד. מילואים למילון מונחי המטיאורולוגיה, עמ' 73 ◆ ה. מונחי הניקוז,עמ' 74 ◆ ו. תקנון פרס זאלצמאן, עמ' 75 ◆ ז. הכרזה חוזרת על פרס זאלצמאן תשכ"ז, עמ' 77 ◆ ח. כללי נטיית השם: ב. הפתח (תיקון ואישור), עמ' 78

הישיבה השבעים וחמש (עה)

א. בחירת הנשיאות, הוועדים והמנהלה, עמ' 80 ◆ ב. מילון מונחי הצילום, עמ' 81

נספחים

  • הוועדים והוועדות בשנת תשכ"ה, עמ' 91 ◆ הוועדים והוועדות בשנת תשכ"ו, עמ' 95
  • ז' בן־חיים: סקירה על העבודה במערכת המילון ההיסטורי, עמ' 99