זיכרונות כרך ה, תשי"ח

ישיבות כא–כו

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תשי"ח, עמ' 1 ◆ מִנהלת האקדמיה, עמ' 2 ◆ חוק המוסד העליון ללשון העברית, תשי"ג-1953 – תיקון תקנון האקדמיה ללשון העברית, עמ' 3
  • החלטות האקדמיה: מונחי משפט: ג. מונחים בדיני חברות, עמ' 7 ◆ מונחי תרבות הגוף: א. מונחי טניס, עמ' 9 ◆ החלטות בענייני דקדוק, עמ' 12

הישיבה העשרים ואחת (כא)

א. דו"ח כללי, עמ' 13 ◆ ב. מינוי ועדה להכנת הבחירות, עמ' 15 ◆ ג. הודעה על החלטות בענייני דקדוק, עמ' 15 ◆ ד. אישור מונחי הטניס, עמ' 16 ◆ ה. הצעה לשינוי בסדרי העבודה, עמ' 17

הישיבה העשרים ושתיים (כב)

א. דברי אזכרה לצ' וויסלבסקי ז"ל, עמ' 21 ◆ ב. תיקונים בתקנון ובסדרי העבודה, עמ' 23 ◆ ג. דו"ח הוועדה להכנת הבחירות, עמ' 28 ◆ ד. לשון העיתונות והרדיו, עמ' 28

נספח לישיבה כ"ב: סדרי העבודה במינוח ובדקדוק לפי החלטת המליאה, עמ' 28

הישיבה העשרים ושלוש (כג)

מונחי הפסיכולוגיה החברתית, עמ' 29

הישיבה העשרים וארבע (כד)

א. דו"ח והודעות, עמ' 36 ◆ ב. מונחי המשפט (דיני חברות), עמ' 37

הישיבה העשרים וחמש (כה)

א. דברי אזכרה לי' פיכמן ז"ל, עמ' 46 ◆ ב. הודעות על החלטות בענייני מונחים ודקדוק, עמ' 49 ◆ רשמון או רשימון?, עמ' 49 ◆ ג. בחירת נשיא, סגן נשיא, עדים וושבי ראש הוועדים, עמ' 50 ◆ ד. דיון בבחירת חברים, עמ' 51

הישיבה העשרים ושש (כו)

א. הצעה להרחבת מניין חברי האקדמיה, עמ' 52 ◆ ב. בחירת חברים חדשים, עמ' 52 ◆ ג. הרצאת הא' ד' סדן על כיוונה של האקדמיה בעבודתה, עמ' 52 ◆ דיון בהרצאת הא' סדן, עמ' 56

נספחים

  • הוועדים והוועדות: א. המינוח, עמ' 57 ◆ ב. הדקדוק והמילון ההיסטורי, עמ' 62 ◆ מתוך דיוני הוועדה לשאלות דקדוק שימושיות, עמ' 63 ◆ ג. הפרסומים, עמ' 68