זיכרונות כרך ג–ד, תשט"ז–תשי"ז

ישיבות יב–כ

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנות תשט"ז-תשי"ז, עמ' 1 ◆ מנהלת האקדמיה, עמ' 2
  • החלטות האקדמיה: כללי התעתיק מכתב עברי לכתב לאטיני, עמ' 5 ◆ מונחי המשפט: א. מונחים בדיני שטרות, עמ' 9 ◆ ב. מונחים בדיני מכס ובלו, עמ' 11 ◆ מונחי אפייה, עמ' 11

שנת התשט"ז

הישיבה השתים עשרה (יב)

דו"ח של ועד המינוח, עמ' 27 ◆ דו"ח על פעולות ועד הדקדוק, עמ' 28 ◆ דו"ח של ועד הפרסומים, עמ' 28 ◆ דו"ח של הוועד האמרכלי, התקציב לשנת 1956/57, עמ' 29 ◆ מתן עמדה למזכירים המדעיים הראשיים, עמ' 29 ◆ קביעת לוח ישיבות המליאה לשנת תשט"ז, עמ' 30 ◆ המשך הדיון בכללי התעתיק, עמ' 30

הישיבה השלוש עשרה (יג)

א. דו"ח על פעולות האקדמיה, עמ' 34 ◆ ב. דו"ח והצעות של הוועדה להכנת הבחירות של חברים וחברים־יועצים, עמ' 39 ◆ ג. דיון בכללי התעתיק מעברית לכתב לאטיני, עמ' 35

הישיבה הארבע עשרה (יד)

א. בחירת חברים וחברים־יועצים, עמ' 37 ◆ ב. המשך הדיון בכללי התעתיק מכתב עברי לכתב לאטיני, עמ' 37

הישיבה החמש עשרה (טו)

א. דו"ח על פעולות ועד הפרסומים, עמ' 40 ◆ ב. דו"ח על ההכנות לבניין, עמ' 40 ◆ ג. הרצאת הא' מירסקי לזכר מ' זולאי ז"ל – לשון הפיוט הקדום, עמ' 41 ◆ ד. התעתיק ללועזית לצרכים מדויקים, עמ' 46

הישיבה השש עשרה (טז)

הודעות על עבודת הבניין, עמ' 52 ◆ דו"ח על פעולות ועד המינוח, עמ' 52 ◆ דו"ח של ועד הפרסומים, עמ' 53 ◆ דו"ח על פעולות ועד הדקדוק, עמ' 53 ◆ דו"ח סופי על תעתיק השמות העבריים בכתב לאטיני, עמ' 54 ◆ בחירת הנשיאות וראשי הוועדים, עמ' 56

נספחים

  • הוועדים והוועדות: א. המינוח, עמ' 57 ◆ ב. הדקדוק והמילון ההיסטורי, עמ' 62 ◆ ג. הפרסומים, עמ' 64

שנת התשי"ז

הישיבה השבע עשרה (יז)

א. דברי אזכרה לדוד שמעוני ז"ל, עמ' 67 ◆ ב. אישור כולל של המונחים שבמילון למונחי האנטומיה, עמ' 67 ◆ ג. דיון במונחי המשפט (דיני שטרות), עמ' 68 ◆ ד. בחירת ועדה להכנת בחירת חברים, חברים־יועצים וחברי־כבוד, עמ' 74

הישיבה השמונה עשרה (יח)

א. דינים וחשבונות של הוועדים: דו"ח של הוועד האמרכלי, עמ' 74 ◆ דו"ח של ועד המינוח, עמ' 75 ◆ דו"ח של ועד הדקדוק, עמ' 76 ◆ דו"ח של ועד הפרסומים, עמ' 77 ◆ ב. דו"ח והצעות של הוועדה להכנת בחירת חברים, עמ' 78 ◆ אישור פרישתו של הא' ברקוביץ, עמ' 78 ◆ ג. אישור כולל של המונחים שבמילון למונחי הטלפונאות, עמ' 78 ◆ ד. סיום הדיון במונחים של דיני השטרות, עמ' 79 ◆ ה. דיון במונחים של דיני מכס ובלו ואישור רשימת מונחי המשפט, עמ' 81

הישיבה התשע עשרה (יט)

א. בחירת חברים, חברים־יועצים וחברי־כבוד, עמ' 84 ◆ ב. דיון במונחי אפייה, עמ' 85 ◆ סיום הדיונים והחלטות בעניינים שנותרו מן הישיבה השמונה־עשרה, עמ' 88 ◆ ג. פרסום החלטות האקדמיה, עמ' 89

הישיבה העשרים (כ)

א. דברי אזכרה לאברהם אברונין ז"ל, עמ' 90 ◆ דברי אזכרה ליצחק שנהר ז"ל, עמ' 92 ◆ ב. הרצאת הא' סדן – למנגנונם של חידושי מקראות, עמ' 93 ◆ ג. אישור רשימת מונחי אפייה א', עמ' 104 ◆ ד. שאלות דקדוק, עמ' 108 ◆ ה. "בקבוק תרמוס", עמ' 109

נספחים

  • הוועדים והוועדות: א. המינוח, עמ' 110 ◆ ב. הדקדוק והמילון ההיסטורי, עמ' 115 ◆ ג. הפרסומים, עמ' 116 ◆ המזכירות המדעית, עמ' 117
  • הרצאת הא' טור־סיני בכינוס העולמי השני למדעי היהדות – מן העבודה במילון ההיסטורי של הלשון העברית, עמ' 119