יאיר האס

המדור לספרות רבנית

 • עובד באקדמיה משנת תשע"ה (2014)

חיבורים לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: מודעות ויחס ל"כפל ענין במלות שונות" כתופעה אופיינית לסגנון המקראי בפרשנות המקרא היהודית בימי הביניים
 • תואר שני: סטיות מתודולוגיות של אברבנאל בפירושו לתורה לאור תפיסתו את מהות התורה

פרסומים נבחרים

 • "היחס ל'כפל ענין במלות שונות' בפרשנותו של ר’ יצחק אברבנאל", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום טז (תשסו), עמ' 231–258
 • "יחסו של אברבנאל להימצאותן של מילים רב־משמעיות במקרא", בית מקרא 50, ב (תשסה), עמ' 146–162
 • "'מעשה אבות סימן לבנים' – בנים ממש: הפרשנות הטיפולוגית של רמב"ן כפולמוס אנטי־נוצרי", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום יד (תשסד), עמ' 289–299
 • "'כפל לשון' כמידה פרשנית והמודעות לשירה כסוג ספרותי בפירושי רשב"ם", בית מקרא 47, ג (תשס"ב), עמ' 281–284
 • "עיקרון 'כפל עניין במלות שונות' בפרשנותו של ר’ יוסף קמחי", בית מקרא 50, א (תשסה), 43–54
 • "עקרון 'כפל ענין במלות שונות' באסכולה הפרשנית של צפון צרפת" HUCA 75 2006, נא–עט (חלק עברי)
 • "שתי גישות לסגנון המקראי בתחילת המאה העשירית: היחס לחזרה עניינית במילים שונות בפרשנותם של רב סעדיה גאון ומנחם בן סרוק", תרביץ עה (תשס"ו), עמ'  203–237
 • "תופעת 'מושך עצמו ואחר עמו' – מקרא חסר או מקרא שלם?", מורשת ישראל 3 (תשסז), עמ' 16–21
 • "פירוש שיר השירים המיוחס לר' שמואל בן מאיר (רשב"ם): עיון מחודש בשאלת המחבר", JSIJ 7 2008, עמ' 1–20
 • "'כל X שבמקרא – לשון Y': השגותיו הסמויות של רש"י על מחברת מנחם", עיוני מקרא ופרשנות יא (תשע"ד), עמ' 449–463
 • "תופעת 'כפל לשון' וזיקתה ל'הילוך המקראות' בפירושי ר' יוסף קרא ובפירוש לספר דברי הימים המיוחס לו", מורשת י (תשע"ד), עמ' 79–93
 • "שלילת האמונה בתחיית המתים בהגותו של ר' אברהם אבן עזרא", JSIJ (בדפוס; 53 עמודים)
 • "Did Medieval Jewish commentators understand biblical parallelism?: A critique of Robert Harris’ 'Discerning Parallelism'", Revue des Etudes Juives 166, 3-4 (2007), pp. 463–472
 • "Divine perfection and methodological inconsistency: Towards an understanding of Isaac Abarbanel's exegetical frame of mind", JSQ 17, 4 (2010), pp. 302–357
 • "Writing by divine imperative as a criterion for the prophetic authority of texts in the biblical exegesis of Isaac Abarbanel", JSIJ 9 (2011), pp. 1–33
 • "Isaac Abarbanel's defense of the authority, reliability, and coherence of biblical historiography", HUCA 82-83 (2011-2012), pp. 203–248

עבודה אקדמית נוספת

המכון לפרשנות המקרא היהודית, אוניברסיטת בר־אילן