דורון רובינשטיין

מרכז המדור לספרות העת החדשה

  • עובד באקדמיה משנת תשנ"ו (1996)

חיבור לקבלת תואר שני

  • פרמטרים להבחנה בין סוגות כתיבה: עיון השוואתי במשפטי תוכן משועבדים בלשון העיתונות (בהנחיית חיים ברוך רוזן, אוניבסיטת תל אביב תשנ"ז)

פרסומים מדעיים נבחרים

  • עיון בנוסח, באוצר המילים ובתחביר של תרגומי נאום גטיסברג לעברית, העברית נח, א–ב (תשס"ט–תש"ע), עמ' 80–94
  • הערות לאוצר המילים של הקורפוס: הצגת שכיחויות ובחינת מתודולוגיה לקסיקוגרפית לטיפול בטקסט דבור, בתוך: עינת גונן (עורכת), חוקרים עברית מדוברת (= תעודה כז), תל אביב תשע"ו, עמ' 129–149
  • מַהֲלָכִים על ציר הסתמיות: קווים לדמותו של שם המספר בעברית המדוברת, בתוך: עינת גונן (עורכת), חוקרים עברית מדוברת (= תעודה כז), תל אביב תשע"ו, עמ' 369–395 (עם עינת גונן)
  • The Historical Dictionary of the Hebrew Language, Kernerman Dictionary News 12 (2004), pp. 34–37
    http://kdictionaries.com/kdn/kdn12-3-7.html
  • Gender Neutralization in Hebrew: The Case of the Numerals in Colloquial Hebrew, Brill’s Journal of Afroasiatic Languages and Linguistics 7 (2015), pp. 1–29 (עם עינת גונן)