כללים בנטיית הפועל

כללי נטיית הפועל ערוכים לפי גזרות. במקצת הגזרות נוסחו כללים שיטתיים (הגרוניים; ל"א; ע"ו–ע"י וע"ע). בגזרות אחרות נקבעו כללים רק במקומות שהייתה נחוצה בהם הכרעה,  ובראשם כללים בנטיית השלמים. בסעיף האחרון של פרק זה באים כללים שכל אחד מהם נוגע לכמה גזרות.

בסוף כל סעיף צוין מספר ישיבת המליאה שהסעיף אושר בה, חוץ מן הסעיפים שנדונו דיון שיטתי, ובהם צוין מספר הישיבה בראש הסעיף.

3.1 כללים בגזרת השלמים

3.2 הפועל בשורשים בעלי עיצורים גרוניים

3.3 כללים בגזרת פ"נ

3.4 פעלים בגזרת פ"י

3.5 הפועל בגזרת פ"א

3.6 הפועל בגזרת ל"א

3.7 כללים בגזרת ל"י

3.8 הפועל בגזרת ע"ו וע"י ובגזרת הכפולים (ע"ע)

3.9 כללים הנוגעים לגזרות שונות