Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

מחפשים חלופה ל"אפטר"

פנייה לציבור להציע חלופה עברית קולעת ל'חופשה קצרה' מהצבא

המילה "אפטר" מציינת את הרשות שניתנת לחיילים לצאת מן היחידה או מן המחנה לפרק זמן מוגבל – בדרך כלל לשעות אחדות או למשך סוף שבוע. המילה 'אפטר' היא קיצור של after duty pass באנגלית, והמונח הרשמי הוא "אישור שהייה מחוץ למחנה". אם כן עד היום לא נמצאה חלופה עברית קצרה וקולעת.

למשימת מציאת החלופה נרתמו אנשי דובר צה"ל, גלי צה"ל והמזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית.

את ההצעות המקוריות שלכם אנא שלחו בטופס מיוחד באתר צה"ל שמזמין את החיילים, וגם את הציבור הרחב, להציע חלופות למילה "אפטר".

לצורך בחירת החלופה מתוך ההצעות שיתקבלו תוקם ועדת שיפוט מיוחדת שיהיו בה נציגים מן האקדמיה ללשון העברית, מיחידת דובר צה"ל, אנשי הלשון של צה"ל וכן חיילים וחיילות המשרתים כיום בצבא.


את ההצעות יש לשלוח עד א' באלול תשע"ח, 12.8.2018.

טופס לשליחת הצעות