Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

עברית והשפות הקלסיות – יוונית ולטינית

מאת: דניאל שפרבר

לשוננו לעם, כרך מ–מא: קובץ לשנת הלשון (תשמ"ט–תש"ן), עמ' 302–305

לקריאת המאמר

ההשפעה העיקרית של היוונית (והלטינית) על לשונם של בני ארץ־ישראל הייתה בסוף ימי בית שני ובתקופת חז"ל. אפשר להעריך שנכנסו לספרות חז"ל כאלפיים מילים יווניות (ולטיניות) בתחומים שונים ומגוונים, כגון מנהל ושלטון, רפואה, ריהוט ולבוש. הכותב מתאר את הרקע לתופעה ואת היקפה, ודן במבחר דוגמאות.