למד לשונך

בעלוני למד לשונך מתפרסמים מבחר מונחים ומילים בשימוש כללי שאושרו במליאת האקדמיה. העלונים מתפרסמים גם בדפוס בתוך ידיעון האקדמיה אקדם.

רשימות המונחים המלאות מובאות באתר מונחי האקדמיה.

הֶ חְ ּבֵ רִ ּיּות )באנגלית: consociationalism■ ) צורת ממשל המתאימה לחברות חצויות או רב־תרבותיות: ההחבריות מבוססת על הסכמה בין נציגי עיליות )אליטות( ועל הבטחת ייצוג לכלל הקבוצות החשובות במדינה. מִ פְ לָגָ ה מִ צְ רָ פִ ית )באנגלית: party aggregate■ ) מפלגה המייצגת או השואפת לייצג מגוון של קבוצות. ּגִ ּיּוׁש )באנגלית: alignment■ ) יצירת גוש פוליטי מכמה סיעות. המילה נוצרה משם העצם ּגּוׁש על דרך המילים אִ ּיּור מן אֹור, ּבִ ּיּול מן ּבּול, ּפִ ּיּום מן ּפּום )ּפֶ ה בארמית(. ּפֹורְ רּות )באנגלית: dealignment■ ) תהליך שבו הבוחרים נעים ממחויבות למפלגה או לסדר יום מובחן אל עמדה של היעדר מחויבות מעין זו, וכך חלה החלשה של מפלגות. המילה נוצרה על משקל המילים ּכֹונְנּות, עֹורְ רּות, ׁשֹוטְ טּות. הִ תְ מַ רְ ּכְ זּות )באנגלית: centrism■ ) שאיפה של מתמודדים פוליטיים למרכז הרעיוני־הפוליטי כדי למשוך קולות רבים ככל האפשר. נשיאת נאומים ארוכים במיוחד בבית הנבחרים במטרה לעכב הצבעה על חוקים וכדומה. ּ נְאּום הַ תָ שָ ה פיליבסטר )באנגלית: filibuster■ ) ּגַ נְזָ ר צנזור )באנגלית: censor■ ) מי שמופקד מטעם המדינה על מניעת פרסום עובדות או דעות שיש בהן כדי לפגוע בביטְ חון המדינה וכדומה. השם המופשט: ּגַ נְ זָ רּות, ּגִ נְ זּור )צנזורה(. במונח גנזר יש רמז לפעלים גנז וגזר

למד לשונך 144

לַ מ ֵ ד לְ שׁ וֹ נְ ך תשפ"ג — 2022 האקדמיה ללשון העברית * המזכירות המדעית * בעריכת דניאל שטרית143מִ ׁשְ ּפּוט )באנגלית: judicalization■ ) עיסוק גובר של בתי המשפט בסוגיות פוליטיות, מוסריות, חברתיות וכדומה. המונח משפוט נקבע במקום מילת הכלאיים )עברית ולועזית( הרווחת "משפטיזציה". הַ פְ סָ לָה דה־לגיטימציה )באנגלית: delegitimization■ ) ביטול התוקף החוקי של דבר מה. המונח ההפוך: ּכִ ׁשְ רּור )legitimization ,)פעולה או הצהרה ההופכות דבר מה לחוקי וכשר. הפועל הִ פְ סִ יל )בבניין הפעיל( נדיר, אך מצוי בספרות חז"ל ובספרות הרבנית של ימי הביניים. עדָ תָ נּות אתנוצנטריות )באנגלית: ethnocentrism■ ) ֲ נטייה לבחון את המציאות או תופעה כלשהי מנקודת השקפה של התרבות הייחודית של קבוצת המוצא של המתבונן. למונח אתניות נקבעה החלופה ֲעדָ תִ ּיּות. מִ זְ רַ חְ ּתָ נּות אוריינטליזם )באנגלית: orientalism■ ) עמדה שלפיה "המזרח" הוא אקזוטי, דמיוני, אידיאלי )במונח מגולמת ביקורת על עמדה זו(. ּכָ רְ חָ נּות כורחנות דטרמיניזם )באנגלית: determinism■ ) תורה פילוסופית המייחסת סיבה חיצונית לרצונו ולמעשיו של האדם. מִ סְ ּכָ ם קונסנזוס )באנגלית: consensus■ ) הסכמה של רבים או דעה מוסכמת בנושא מסוים. המונח החדש מחליף את המונח הקודם "הסכמה כללית". מַ לְהִ יג דמגוג )באנגלית: demagogue■ ) אדם הצובר כוח פוליטי באמצעים רטוריים על ידי נגיעה ברגשות הקהל והובלתו לפעולה. השם המופשט: מַ לְ הִ יגּות. מלהיג הוא מי שאומר דברי לַהַ ג )"דברים ריקים"(; במילה יש רמז ל"מנהיג". בעלונים אלה מונחים ממילון מדע המדינה שאושר במליאת האקדמיה )ישיבה שע"ו( באייר תשפ"ב )מאי 2022

למד לשונך 143

כריכה של למד לשונך 142

למד לשונך 142

כריכה של למד לשונך 141

למד לשונך 141

למד לשונך - תשפ"א 2021

למד לשונך 140

למד לשונך - תשפ"א 2021

למד לשונך 139

למד לשונך גיליון 138

למד לשונך 138

למד לשונך גיליון 137

למד לשונך 137

למד לשונך 136

למד לשונך 135

למד לשונך 134

למד לשונך 133

למד לשונך 132

למד לשונך 131

למד לשונך 130

למד לשונך 130

למד לשונך 129

למד לשונך 129

למד לשונך 128

למד לשונך 128

למד לשונך 127

למד לשונך 127

שער למד לשונך 126

למד לשונך 126

שער למד לשונך 125

למד לשונך 125

שער גיליון למד לשונך 124

למד לשונך 124

שער גיליון למד לשונך 123

למד לשונך 123

שער גיליון למד לשונך 122

למד לשונך 122

שער גיליון למד לשונך 121

למד לשונך 121

שער גיליון למד לשונך 120

למד לשונך 120

שער גיליון למד לשונך 119

למד לשונך 119

שער גיליון 118 של למד לשונך

למד לשונך 118

שער גיליון 117 של למד לשונך

למד לשונך 117

גיליון למד לשונך - התשע"ז 2016

למד לשונך 116

גיליון למד לשונך - התשע"ז 2016

למד לשונך 115

שער גיליון 114 של למד לשונך

למד לשונך 114

שער גיליון 113 של למד לשונך

למד לשונך 113

צילום למד לשונך 112

למד לשונך 112

צילום למד לשונך 111

למד לשונך 111

למד לשונך 110 - התשע"ו 2015

למד לשונך 110

למד לשונך 109 - התשע"ו 2015

למד לשונך 109

גיליון למד לשונך 108 - התשע"ה 2015

למד לשונך 108

גיליון למד לשונך 107 - התשע"ה 2015

למד לשונך 107

גיליון למד לשונך 106

למד לשונך 106

גיליון למד לשונך 105

למד לשונך 105

גיליון למד לשונך 104

למד לשונך 104

גיליון למד לשונך 103

למד לשונך 103

גיליון למד לשונך 102

למד לשונך 102

גיליון למד לשונך 101

למד לשונך 101

גיליון למד לשונך 100

למד לשונך 100

גיליון למד לשונך 99

למד לשונך 99

גיליון למד לשונך 98

למד לשונך 98

גיליון למד לשונך 97

למד לשונך 97

גיליון למד לשונך 96

למד לשונך 96

גיליון למד לשונך 95

למד לשונך 95

גיליון למד לשונך 94

למד לשונך 94

גיליון למד לשונך 93

למד לשונך 93

גיליון למד לשונך 92

למד לשונך 92

גיליון למד לשונך 91

למד לשונך 91

גיליון למד לשונך 90

למד לשונך 90

גיליון למד לשונך 89

למד לשונך 89

גיליון למד לשונך 88

למד לשונך 88

גיליון למד לשונך 87

למד לשונך 87

גיליון למד לשונך 86

למד לשונך 86

גיליון למד לשונך 85

למד לשונך 85

גיליון למד לשונך 84

למד לשונך 84

גיליון למד לשונך 83

למד לשונך 83

גיליון למד לשונך 82

למד לשונך 82

גיליון למד לשונך 81

למד לשונך 81

גיליון למד לשונך 80

למד לשונך 80

גיליון למד לשונך 79

למד לשונך 79

גיליון למד לשונך 78

למד לשונך 78

גיליון למד לשונך 77

למד לשונך 77

גיליון למד לשונך 76

למד לשונך 76

גיליון למד לשונך 75

למד לשונך 75

גיליון למד לשונך 74

למד לשונך 74

גיליון למד לשונך 73

למד לשונך 73

גיליון למד לשונך 72

למד לשונך 72

גיליון למד לשונך 71

למד לשונך 71

גיליון למד לשונך 70

למד לשונך 70

גיליון למד לשונך 69

למד לשונך 69

גיליון למד לשונך 68

למד לשונך 68

גיליון למד לשונך 67

למד לשונך 67

גיליון למד לשונך 66

למד לשונך 66

גיליון למד לשונך 65

למד לשונך 65

גיליון למד לשונך 64

למד לשונך 64

גיליון למד לשונך 63

למד לשונך 63

גיליון למד לשונך 62

למד לשונך 62

גיליון למד לשונך 61

למד לשונך 61

גיליון למד לשונך 60

למד לשונך 60

גיליון למד לשונך 59

למד לשונך 59

גיליון למד לשונך 58

למד לשונך 58

גיליון למד לשונך 57

למד לשונך 57

גיליון למד לשונך 56

למד לשונך 56

גיליון למד לשונך 55

למד לשונך 55

גיליון למד לשונך 54

למד לשונך 54

גיליון למד לשונך 53

למד לשונך 53

גיליון למד לשונך 52

למד לשונך 52

גיליון למד לשונך 51

למד לשונך 51

גיליון למד לשונך 50

למד לשונך 50

גיליון למד לשונך 49

למד לשונך 49

גיליון למד לשונך 48

למד לשונך 48

גיליון למד לשונך 47

למד לשונך 47

גיליון למד לשונך 46

למד לשונך 46

למד לשונך 45