ישיבה קפח

ז' בתמוז תשמ"ח, 22 ביוני 1988

קובץ מצורף