יו"ד המציינת עיצור פתרונות לחידון

1. קִרְיָה, קִרְיַת שְמוֹנָה

אפשרות ג: קריה, קריית שמונה
קריה אין כופלים את היו"ד באמצע המילה כי יש אחריה אם קריאה (האות ה"א). –
קריית כופלים את היו"ד אין אם קריאה לפניה ואחריה.

2 . מָנוּי, מְנוּיָיו
אפשרות א: מנוי, מנוייו
מנוי אין כופלים את היו"ד בסוף המילה, וגם יש אם קריאה לפניה. –
מנוייו יש שתי יו"דים גם בכתיב המנוקד: האחת היא היו"ד השורשית, והשנייה היא היו"ד של –
הרבים. אין מוסיפים יו"ד שלישית (וגם אין בכך צורך שהרי לפני היו"ד העיצורית יש אם קריאה (האות
וי"ו).

3 . עִירִיָה, עִירִיַת (ירושלים)
אפשרות ב: עירייה, עיריית
בשתי המילים כותבים יו"ד אחרי העי"ן, ושתי יו"דים אחרי הרי"ש.
עירייה כופלים את היו"ד אף על פי שיש אחריה אם קריאה (האות ה"א), שכן היו"ד הראשונה מציינת –
את התנועה i והשנייה את העיצור y . בסיומת ־ יָּה יש רצף של חיריק מלא + העיצור י' ( iriya '), ואכן
בניקוד בא דגש ביו"ד המציין את הצטרפות היו"ד של החיריק המלא והיו"ד העיצורית. בכתיב המלא
הרצף iya נכתב תמיד בשתי יו"דים (גם אם אין אחריו אם קריאה).

4 . הָיְתָה, תִהְיֶה
אפשרות ב: הייתה, תהיה
הייתה כופלים את היו"ד באמצע המילה כי אין לפניה או אחריה אם קריאה. –
תהיה אין כופלים את היו"ד כי יש אחריה אם קריאה )האות ה"א(. –

5 . הִסְתַיְגוּיוֹתַי
אפשרות ד: הסתייגויותיי
כופלים את היו"ד הראשונה כי אין לפניה ואחריה אם קריאה.
כופלים את היו"ד האחרונה לפי הכלל שבסיומת ay המציינת כינוי מדבר כופלים את היו"ד.

6 . הוֹרַי והוֹרַיִך יִפָגְשוּ
אפשרות א: הוריי והורייך ייפגשו הוריי כופלים את היו"ד בסיומת – ay המציינת את כינוי המדבר.
הורייך כופלים את היו"ד בסיומת ־י ך (יו"ד עיצורית באמצע מילה + תנועת – i .)
ייפגשו מוסיפים יו"ד ליו"ד העיצורית הפותחת לציון התנועה – i (שאין אחריה שווא נח; השוו:
תיפגשו).

7 . מְצַיֶרֶת, מְצֻיֶרֶת
אפשרות ד: מציירת, מצוירת
במילה הראשונה יש יו"ד עיצורית באמצע המילה שאין לפניה ואיך אחריה אם קריאה ולכן כופלים את
היו"ד.
במילה השנייה יש יו"ד עיצורית שלפניה באה אם קריאה (האות וי"ו) ולכן אין כופלים אותה.

8 . מְעַנְיֵן, מְעֻנְיָן
אפשרות א: מעניין, מעוניין
בשתי המילים אין אם קריאה לפני היו"ד ואחריה, ולכן כופלים את היו"ד באמצע מילה.

9 . עַל אוֹפַנַיִם בִירוּשָלַיִם.
אפשרות ג: אופניים, ירושלים
אופניים בסיומת הזוגי ־ י ם כופלים את היו"ד. יש כאן גם יו"ד עיצורית וגם תנועת – i הדורשת כתיבת
יו"ד, ועל כן למעשה היה צריך לכתוב שלוש יו"דים, אבל אין כותבים שלוש יו"דים רצופות אלא אם כן
הכתיב הדקדוקי דורש זאת.
ירושלים בשם המקום כותבים יו"ד אחת לפי מסורת הכתיבה של השם. –

10 . יִצּוּר, יְצוּר
אפשרות ב: ייצור, יצור
ייצור כותבים שתי יו"דים, אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה – i שאין אחריה שווא
נח (השוו למילים אחרות מאותו משקל שבהן כותבים יו"ד אחרי פ' הפועל: דיבור, סיפור).
יצור אין כופלים יו"ד עיצורית בראש מילה. –

11 . יְבוּל, הַיְבוּל
אפשרות א: יבול, היבול
יבול אין כופלים יו"ד בראש מילה. –
היבול אין כופלים יו"ד בראש מילה גם אם נוספת אות מש"ה וכל"ב לפניה. –

12 . יֵאוּש, לְיָאֵש
אפשרות ג: ייאוש, לייאש
ייאוש כותבים שתי יו"דים, אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את תשלום הדגש (צירי במקום –
חיריק לפני עיצור גרוני(. כך גם תיאור (=תֵּאוּר), ביאור (=בֵּאוּר).
לייאש כופלים יו"ד עיצורית באמצע מילה (בשם הפועל הל' נחשבת לחלק מן המילה).

13. יִבֵא, מְיַבֵא, יְיַבֵא, יַבֵא, לְיַבֵא
אפשרות א: ייבא, מייבא, ייבא, יבא, לייבא
י בֵּא < ייבא מוסיפים יו"ד לציון התנועה – i אחרי היו"ד העיצורית הפותחת.
מי בֵּא < מייבא כופלים יו"ד עיצורית באמצע מילה שאין אחריה או לפניה אם קריאה. –
י י בֵּא < ייבא אין כופלים יו"ד אם הכפלתה תגרום לרצף של שלוש יו"דים. –
י בֵּא אין כופלים יו"ד בראש מילה. –
ל י בֵּא כופלים יו"ד עיצורית באמצע מילה; בשם הפועל הל' נחשבת חלק מן המילה. –

14 . יִקְנוּ, יִקְחוּ ויֵלְכוּ.
אפשרות ג: יקנו, ייקחו וילכו
י קנוּ אין כופלים יו"ד עיצורית בראש מילה. אין מסמנים את התנועה – i ביו"ד כי יש אחריה שווא נח
)צורת היסוד: י קנֶה(.
י קחוּ < ייקחו כותבים יו"ד לציון תנועת – i כי אחריה אין שווא נח )צורת היסוד: י קח(
ו יֵּלכו אין כופלים יו"ד עיצורית בראש מילה, גם אם לפניה באה אות מאותיות מש"ה וכל"ב.

15 . שַיִט, שַיָט
אפשרות א: שיט, שייט
שי ט אין כופלים את היו"ד במשקל פי ל. כמובן אין כופלים את היו"ד גם בצורות הנוטות: שֵּיט –
(מפרשיות).
שיָּט < שייט כופלים יו"ד עיצורית באמצע מילה. –
בכך נבדלות המילים במשקל פי ל )טיס, ציד( מן המילים במשקל פיָּל )טייס, צייד(.

16 . מֵאֲחוֹרַי, מֵאֲחוֹרֵי־
אפשרות ג: מאחוריי, מאחורי־
מאחו רי < מאחוריי כופלים את היו"ד בסיומת – ay המציינת את כינוי המדבר.
מאחורֵּי־ אין כופלים את היו"ד בסיומת ־ י )צירי מלא( שכן היו"ד אינה נחשבת עיצורית. –

17 . יִמְחַק, יִמָחֵק
אפשרות א: ימחק, יימחק
י מ חק ביו"ד אחת; אין מוסיפים יו"ד לציון תנועת – i לפני שווא נח.
י מָּחֵּק < יימחק בשתי יו"דים, אחת מייצגת את היו"ד העיצורית והשנייה את התנועה – i שאין אחריה
שווא נח. השוו: תימחק (תמָּחֵּק). כך גם בשאר צורות העתיד של בניין נפעל.

18 . הַלַיְלָה
אפשרות א: הלילה
אין כופלים את היו"ד העיצורית בהוספת ה"א המגמה למילה ל י ל )ממשקל פי ל(. כך גם המילה הביתה
הנכתבת ביו"ד אחת.

19 . אַחַיִך אפשרות ב: אחייך
כופלים את היו"ד בסיומת ־ י ך . יש כאן גם יו"ד עיצורית וגם תנועת i הדורשת כתיבת יו"ד. למעשה היה
צריך לכתוב שלוש יו"דים, אבל אין כותבים שלוש יו"דים רצופות אלא אם כן הכתיב הדקדוקי דורש
זאת.

20 . חֲנָיָה, חֲנִיָה
אפשרות ג: חניה, חנייה
במילה הראשונה אין כופלים את היו"ד כי יש אחריה אם קריאה. במילה השנייה כופלים את היו"ד בגלל
סיומת iya )ראו עירייה(.

21 . אָפְיֵך , אָפְיָהּ
אפשרות ב: אופייך, אופייה
בשתי המילים כופלים את היו"ד שכן אין לפניה ואחריה אם קריאה (במילה אופייהּ הה"א במפיק, כלומר
היא ה' עיצורית).

22 . סִיוּם, סִימֶֹּת
אפשרות א: סיום, סיומת
אין כופלים את היו"ד העיצורית כי יש אחריה אם קריאה. ברצף iyu או iyo אין מוסיפים יו"ד לציון
תנועת חיריק.

23 . שָמַיִם שְמֵימִ יִים
אפשרות ג: שמיים שמימיים
שמיים כופלים יו"ד עיצורית בסיומת ־ י ם )שינוי מן הכללים הקודמים שלפיהם חל על המילה שָּ מי ם –
החריג של מי ם, כלומר שאין כופלים את היו"ד(.
שמימיים אין כופלים את היו"ד כי היא אינה עיצורית )בצירי מלא היו"ד אינה נחשבת לעיצור, ולכן –
גם אין מנקדים אותה בשווא(.

24 . שְתֵים עֶשְרֵה, שְנֵים עָשָר
אפשרות א: שתים עשרה, שנים עשר
היו"ד במילים האלה היא חלק מצירי מלא; היו"ד בצירי מלא אינה נחשבת עיצורית אלא אֵּם קריאה. לכן
גם אין מנקדים אותה בשווא.

25 . שָבֵי צִיוֹן
אפשרות א: שבי ציון
שבי אין כופלים את היו"ד בסיומת ־ י (צירי מלא) שכן היו"ד אינה נחשבת לעיצור. –
ציון אין כופלים את היוד ברצף – iyo אף על פי שיש כאן גם יו"ד עיצורית וגם תנועת i .