זיכרונות כרך ט, תשכ"ב

ישיבות מו–נא

תוכן העניינים

מבואות

  • החברים באקדמיה בשנת תשכ"ב, עמ' 5
  • החלטות האקדמיה: מונחי החינוך: א. תורת החינוך, עמ' 9 ◆ מונחי החינוך: ב. תורת ההוראה, עמ' 17 ◆ מונחי תרבות הגוף: ד. שחייה וכדור־מים, עמ' 27 ◆ מונחי הימאות: ה. תפעול האנייה, עמ' 36 ◆ מונחי טכניקה כלליים, עמ' 45

הישיבה הארבעים ושש (מו)

אישור זיכרון הדברים מישיבה מ"ה והודעות, עמ' 47 ◆ הרצאה לזכר דוד ילין ז"ל, עמ' 47 ◆ דו"ח של הא' איתן על פעולתו במכון הקיץ למורי עברית בניו־יורק, עמ' 47 ◆ מונחים בתורת המדידה, עמ' 49 ◆ אישור רשימת מונחי הימאות, עמ' 50 ◆ תיקון במונחי ימאות פרק ב', עמ' 51 ◆ אישור רשימת מונחי שחייה וכדור־מים, עמ' 51 ◆ אישור מונחי ההידרוליקה, עמ' 53 ◆ דיון בהצעה לבחירת חברי כבוד, עמ' 54

הישיבה הארבעים ושבע (מז)

דברים לזכר שלמה שפאן ז"ל, עמ' 55 ◆ אישור זיכרון הדברים מישיבה מ"ו, עמ' 57 ◆ אישור מונחי יסוד ומונחים כלליים בטכניקה, עמ' 57 ◆ הרצאת הא' ח"א גינזברג "זוטות למילון המקראי", עמ' 61

הישיבה הארבעים ושמונה (מח)

הודעות וברכות, עמ' 63 ◆ אישור מונחים נוספים בטכניקה ובחינוך, עמ' 63 ◆ אישור זיכרון הדברים מישיבה מ"ז, עמ' 64 ◆ דיון בכללי הכתיב: פתיחה ע"י נשיא האקדמיה, עמ' 64 ◆ הסבר להצעת הכללים ע"י הא' בן־חיים, עמ' 67 ◆ הצעת הוועדה לתיקון הכתיב, עמ' 77

הישיבה הארבעים ותשע (מט)

הודעות והצבעה על מונחי החינוך, עמ' 75 ◆ הצעת השינוי בחוק, עמ' 75 ◆ המשך הוויכוח על הצעת כללי הכתיב, עמ' 77

הישיבה החמישים (נ)

המשך הוויכוח על הצעת כללי הכתיב, עמ' 89

הישיבה החמישים ואחת (נא)

אישור זיכרונות הדברים מישיבות מ"ח-מ"ט, עמ' 102 ◆ בחירת נשיאות האקדמיה, הוועדים והמנהלה, עמ' 102 ◆ בחירת הא' שמחה זאב זאלצמאן לחבר כבוד, עמ' 102 ◆ המשך הוויכוח על הצעת כללי הכתיב, עמ' 102

נספחים

  • הוועדים והוועדות: א. המינוח, עמ' 120 ◆ ב. הדקדוק, עמ' 125 ◆ ג. הפרסומים, עמ' 126 ◆ ד. המילון ההיסטורי של הלשון העברית, עמ' 127