אפרים הלבני

המדור לספרות הגאונים

 • עובד באקדמיה משנת תשנ"ו (1996)

חיבור לקבלת תואר

 • תואר דוקטור: כללי פסק ההלכה בתלמוד, תשנ"ט

פרסומים מדעיים נבחרים

ספרים:

 • כללי פסק ההלכה בתלמוד (עבודת הדוקטור), לוד תשנ"ט
 • בין האיש לאישה: הבחנות בין גברים לנשים בהלכה, ירושלים תשס"ז
 • התחינה והקריאה לחי עולמים: עיונים בתפילה ובקריאת התורה, ירושלים תשע"ב

מאמרים:

 • "יום טוב שני של גלויות", סיני 106 (תש"ן), עמ' מא-מה
 • "התהוות ניסוחים אחדים בסידור", סיני קי (תשנ"ב), עמ' קעא-קעו
 • "קורין כל אחד ואחד בזמנו; האמנם?", שנה בשנה תשנ"ט, עמ' 465-451
 • "מלאכה של מצווה חנם", צהר ב (תש"ס), עמ' 38-36
 • "שאלת שלום ושמחת מרעות לאבל בזמן הזה", שנה בשנה תשס"א, עמ' 349–354
 • "השוואות של אינם שווים", סיני קכה (תש"ס), עמ' רכו-רכז
 • "פרשת שקלים ופרשת פרה – אימתי?", סידרא טז (תש"ס), עמ' 19-17
 • "צורות פתוחות וסתומות – מחלוקת הרמב"ם והרא"ש לאור הכתר וכתב יד לנינגרד", נטועים ח (תשס"ב), עמ' 82-73
 • "ארץ ישראל – מתנה או מצווה?", בתוך: ש' רז (עורך), קובץ הציונות הדתית, ירושלים תשס"ב, עמ' 360-357
 • "טעמי המקרא שאינם בהתאם לתחביר: שתי דוגמות", מחקרים בלשון ט (תשס"ד), עמ' 126-123
 • "האם יש עדיפות לעלייה האחרונה?", נטיעות לדוד: ספר היובל לדוד הלבני, בעריכת י' אלמן, א"ב הלבני וצ"א שטיינפלד, ירושלים תשס"ה, עמ' פג-פו
 • ביקורת: "פירוש רבינו חננאל: מסכת שבת", המעין מה,ד (תשס"א), עמ' 89-84
 • "משתמעת לשתי פנים: עגונה וערב שבת", מחקרים בלשון י (תשס"ו), עמ' 29-27
 • "בגדי יום טוב בחול המועד – עיון מחודש", סיני קלח (תשס"ו), עמ' סט-עג
 • "טיפחא או מאיילא – עיון בשני פסוקים", מגדים מז (תשס"ח), עמ' 107-103
 • "הניקוד של "שאתה" ושל "זו": תגובה למאמרו של חיים א' כהן", העברית נח (תשס"ט–תש"ע), עמ' 158-155
 • "הניקוד של "שאתה" ושל "זו": תגובה למאמרו של חיים א' כהן", העברית נח (תשס"ט–תש"ע), 155—158.
 • "מצווה לסמוך על הנס", בכל דרכיך דעהו 26 (ניסן תשע"ב), 63–67.
 • "או זה או זה: האם שניהם כאחד טובים", אוקימתא א (תשע"ג), 1–11.
 • "אמירת לעלא לעלא", סיני קמח (תשע"ה), יב–יד.
 • "ניסוח הלכה בהשפעת ניסוחה של הלכה סמוכה", אוקימתא ב (תשע"ד), 1–17.
 • "שימוש מטאפורי במונח הלכתי", מים מדליו 25–26 (תשע"ד–תשע"ה), 133–158.
 • "מי תיקן ריבוי קולות בראש השנה", נטועים יט (תשע"ד), 131–142.
 • "יוצא חלציים – גם באישה?", אקדם, סיוון תשע"ה, עמ' 3.
 • "דקדוקו של גזניוס לאור הכתר וכתב יד לנינגרד", מחקרים בלשון טז (תשע"ה), 139–144.
 • "טעמי המקרא שאינם בהתאם לתחביר: דוגמות נוספות", מגדים נו (תשע"ו), 115–120.
 • "לחזור ולהתלחלח: עיון חוזר", לשוננו עח (תשע"ו), 194–196.
 • "תיקון בעל קורא שטעה" (תגובה), תחומין לו (תשע"ו), 309–311.
 • "מוכרה בטל: לפשרה של צורה", לשוננו עח (תשע"ו), 366–367.
 • "המילה 'אדם' – איש ולא אישה", אוקימתא ג (תשע"ה), 1–10.

עורך:

 • נטיעות לדוד: ספר היובל לדוד הלבני, ירושלים תשס"ה.