"בירך על המוגמר"- - מטבע לשון בכל יום!

בֵּרֵךְ עַל הַמֻּגְמָר

פירוש הביטוי: 'הכריז על השלמה מוצלחת של המשימה'.
דוגמה: בעקבות ההתקדמות שהושגה במשא ומתן הכריז ועד העובדים כי בקרוב יהיה אפשר לברך על המוגמר ולחתום על ההסכם החדש.

דוברי העברית בת ימינו מבינים את המילה מוגמר במשמעות 'מה שנגמר', 'מה שהסתיים'. מכאן ועד לפירוש הביטוי בימינו 'שמח על השלמת משימה' הדרך קצרה.
ואולם המשמעות המקורית של הביטוי שונה מאוד. בתלמוד הבבלי נאמר: "אין מברכין לא על המוגמר ולא על הבשמים בבית האבל" (מועד קטן כז ע"א), וכן "כל המֻגמרות כולן מברך עליהן בורא עצי בשמים […]" (ברכות מג ע"א). מוגמר (ברבים מוגמרות) הוא קטורת של בשמים ועשבים שהונחו על גחלים למען ידיפו ריח טוב. אומנם שורש המילה הוא גמ"ר, אבל לא גמ"ר שעניינו סיום והשלמה אלא גמ"ר שעניינו הקטרה על גחלים. ואכן גחלת בארמית היא גומרא, ובערבית – גַ'מרַה. זאת ועוד, בלשון חכמים לגַמֵּר פירושו להקטיר בשמים על גחלים, ולהתגמר – להתבשם כגון "ומניחין מוגמר תחת הכלים, ומתגמרין והולכין כל השבת כולה" (בבלי שבת יח ע"א).
אם כן 'לברך על המוגמר' פירושו המקורי הוא לברך על הריח הטוב של הבשמים. את המוגמר היו מביאים לשולחן בדרך כלל בסוף הסעודה, וייתכן שגם דבר זה סייע לצמיחת המובן החדש המשמש היום.