ד"ר קרן דובנוב – כלת הפרס לשנת תשע"ה

04-2015-4נימוקי ועדת הפרס

פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן־חיים לשנת תשע"ה מוענק לד"ר קרן דובנוב על כלל עבודותיה הכתובות בעברית בארבע השנים האחרונות.

ד"ר דובנוב היא חוקרת בעלת זכויות רבות בחקר עברית ההשכלה, והיא קנתה לה בו מעמד מרכזי. תקופת ההשכלה היא תקופה חשובה בתולדות העברית, שחוקרים ממעטים לחקור את לשונה. מחקריה של ד"ר דובנוב מלמדים על השפעתה של תקופה זו על התפתחות העברית בת־זמננו עוד קודם לתחיית הדיבור. בפרט מחקריה מאירים את מקומן של לשונות הרקע של המרחב המזרח־אירופי בהתחדשות השפה. השילוב של רוחב ידיעותיה על שפות אירופה ועל תרבותן מחד גיסא ועל הספרות העברית המתהווה מאידך גיסא מאפשר לה לאתר ולתאר את המגע שהיה בין העברית ובין שפות מזרח אירופה ואת השפעתן עליה.

נוסף על תרומתה זו למחקר ד"ר דובנוב עוסקת במגוון נושאים אחרים, ורשימת הפרסומים שלה מעידה על יכולתה ליצור שיתופי פעולה פורים הן עם חוקרים בתחום הדיסציפלינה הן עם חוקרים מתחומים משיקים.

לפיכך החליטה ועדת הפרס להעניק לד"ר קרן דובנוב את פרס האקדמיה ללשון העברית על שם זאב וציפורה בן־חיים לשנת תשע"ה.

ניסן תשע"ה, אפריל 2015

חברי ועדת הפרס: שמואל פסברג (יו"ר), זהר לבנת, יעל רשף