אב בית דין בנקבה

נשאלנו מה דין הצירוף 'אב בית דין' כאשר אישה ממלאת את התפקיד.

על פי הצירוף אב בית דין יכול להיווצר הצירוף המקביל אֵם בית דין. אפשרות אחרת היא לנקוט את הצירוף ראש בית דין. צירוף זה מצוי במקורות במשמעות זהה ל'אב בית דין', למשל במשנה ראש השנה ב, ז: "ראש בית דין אומר 'מקודש' וכל העם עונין אחריו 'מקודש, מקודש'". צירוף זה משמש לעיתים גם בלשון החוק במדינת ישראל במקום 'אב בית דין'.

בעקבות החלטת האקדמיה בישיבת המליאה שכ"ח (מרחשוון תשע"ג, נובמבר 2012) אפשר לנקוט גם את הצירוף ראשת בית דין.