ארכיון

על הארכיון המתחדש

באקדמיה שמור חומר ארכיוני רב המתעד את פעולות ועד הלשון והאקדמיה, ובתוך כך מספר את סיפורה של העברית בשנות תחייתה והתחדשותה. החומר כולל אלפי מסמכים ובהם זיכרונות דברים, דינים וחשבונות, מכתבים, שאלות ותשובות, חוזרים, קטעי עיתונים ועוד ועוד תעודות.

בשנת תשס”ט סודר כל החומר הארכיוני בתיקים ובמכלי ארכיון, והחומר מקוטלג בתוכנת ארכיון. בד בבד נעשית פעולה מקיפה של רישום תוכן התיקים, ובהמשך יוזן כל המידע למחשב.

בעתיד יורחב הארכיון ויועשר בתעודות, כרזות, הקלטות ועדויות אחרות שייאספו אליו מחוץ לאקדמיה, וייעשה למרכז לאומי לתולדות תחיית העברית בדיבור פה והתבססותה כלשון העם והמדינה. הארכיון יעמוד לרשות הקהל הרחב לצורכי עיון ומחקר.