מאמרים מאת אורלי אלבק

מאפייני לקסיקון אחדים של הטקסט המשפטי

העברית סא, א–ג (תשע"ג), עמ' 63–72

כמה ממאפייני הלקסיקון של הטקסט המשפטי עשויים להכביד על הקורא ולהוסיף לאי־בהירות של הטקסט.
המשך קריאה >>