חידון וי"ו המציינת עיצור- פתרונות

1. נְוֵה מִדְבָּר
אפשרות ב: נווה מדבר
כופלים את הווי"ו המציינת עיצור כשהיא בתוך מילה.

2 . תִקְוָּה מְקֻוָּה
אפשרות ב: תקווה מקווה
תקווה כופלים את הווי"ו המציינת עיצור כשהיא בתוך מילה. –
מקווה מוסיפים וי"ו לציון תנועת – u אבל אין מוסיפים וי"ו שלישית (לציון וי"ו עיצורית) כדי להימנע
מרצף של שלוש וי"וים. רצוי להוסיף ניקוד עזר: מקוּוה.

3 . חֲוָּיָּה עַכְשָּוִית
אפשרות א: חוויה עכשווית
חוויה כופלים את הווי"ו המציינת עיצור כשהיא בתוך מילה; את היו"ד אין כופלים כי יש אחריה אם –
קריאה.
עכשווית כופלים את הווי"ו באמצע מילה; שלא כמו בצורה עכשיו, אין מוסיפים יו"ד לפני הווי"ו כי –
היא אינה סופית.

4 . וִילוֹן, הַוִילוֹן
אפשרות ג: וילון, הווילון
וילון אין כופלים וי"ו בראש מילה. –
הווילון כופלים וי"ו אחרי אותיות מש"ה כל"ב. –

5 . ווִילוֹן
אפשרות ב: ווילון
כותבים שתי וי"וים כמו בכתיב המנוקד האחת היא ו' החיבור והשנייה הווי"ו שבראש המילה (אין –
כופלים אותה כדי שלא ייווצר רצף של שלוש וי"וים).

6 . וִכּוחַ בַוַעַד
אפשרות א: ויכוח בוועד
ויכוח- אין כופלים וי"ו בראש מילה.
בוועד- כופלים וי"ו אחרי מש"ה כל"ב.

7. כִּסְלֵו הוא סוף הַסְתָּו
אפשרות ג: כסלו הוא סוף הסתיו
כסלו אין הבדל בין הכתיב המנוקד לכתיב בלי ניקוד. –
סתיו מוסיפים יו"ד בסיומת ־ ו, על דרך הצטרפות כינוי הנסתר לרבים: ילדיו, שנותיו. –

8 . תִוֵך תִווך
אפשרות א: תיווך תיווך
תִּוֵּּך < תיווך מוסיפים יו"ד לציון תנועת – i ; כופלים וי"ו עיצורית בתוך מילה.
תִּוּוּך < תיווך מוסיפים יו"ד לציון תנועת – i ; אין כופלים את הווי"ו העיצורית כדי להימנע מרצף של
שלוש וי"וים (הווי"ו השנייה מייצגת את התנועה u .)

9 . פנים חִוְרִים ווְרֻדִים
אפשרות א: פנים חיוורים וורודים
חיוורים כופלים וי"ו עיצורית באמצע מילה ומוסיפים יו"ד לציון תנועת – i (השווא בווי"ו אינו שווא
נח).
וורודים אין כופלים את הווי"ו העיצורית אחרי ו' החיבור כדי למנוע רצף של שלוש וי"וים.

10 . אזרחים וָּתִיקים הוזמנו לוַעֲדָּה
אפשרות ב: אזרחים ותיקים הוזמנו לוועדה
ותיקים אין כופלים את הווי"ו בראש מילה. –
לוועדה כופלים את הווי"ו באמצע מילה. לעניין זה וי"ו עיצורית לאחר אותיות מש"ה וכל"ב נחשבת –
וי"ו באמצע מילה.

11 . יִוָּצֵר
אפשרות ד: ייווצר
מוסיפים יו"ד לציון תנועת i ; כופלים את הווי"ו באמצע המילה.

12 . וַדַאי ובְוַדַאי
אפשרות א: ודאי ובוודאי
ודאי אין כופלים את הווי"ו בראש מילה. –
ובוודאי כופלים את הווי"ו באמצע מילה. לעניין זה וי"ו עיצורית לאחר אותיות מש"ה וכל"ב נחשבת –
וי"ו באמצע מילה.

13 . לִוְיָּתָּן בְוֵנֶצְיָּה
אפשרות א: לווייתן בוונציה
לווייתן כופלים הן את הווי"ו הן את היו"ד העיצוריות באמצע מילה. –
בוונציה כופלים את הווי"ו אחרי מש"ה וכל"ב גם בשמות פרטיים.

14 . כמה מילים מנוקדות שונות מתאימות לכתיב "מצוות"?
אפשרות ג: 6
( 1 ) מִּ צווֹת (רבים של מִּ צו ה)
( 2 ) מִּ צוַת־ (נסמך של מִּ צו ה)
( 3 ) מצַוּוֹת (בינוני רבות של צִּוּ ה)
( 4 ) מצַוֵּּת (בינוני של צִּוֵּּת, מן המילה צֶוֶת)
( 5 ) מצֻוּ ת (בינוני של צֻוַּת, מן המילה צֶוֶת)
( 6 ) מִּצֶוֶת (מן + צֶוֶת).
הערה: המילה מצֻוּוֹת נכתבת ללא ניקוד בשלוש וי"וים: מצוּווֹת.

15 . מה הכתיב הנכון?
אפשרות א: ויקיפדיה
אין כופלים וי"ו בראש מילה גם אם היא מייצגת את ההגה w.