יקר או היקר?

בפנייה לאדם בראש מכתב מצמידים לעיתים את שם התואר 'יקר' לשמו של הנמען. נשאלנו אם שם התואר הזה צריך לבוא בה"א הידיעה או בלעדיה: 'רותי היקרה' או 'רותי יקרה'?

האקדמיה ללשון העברית לא פסקה בעניין זה, אך מקובל להמליץ על הצורה המיודעת: 'רותי היקרה', 'מאיר היקר', וכך גם 'מר כהן הנכבד', 'גב' לוי הנכבדה'. שם פרטי מיודע מטבעו, ולכן שם התואר המצטרף אליו אמור לבוא בה"א הידיעה. אפשר להשוות את הפנייה 'רותי היקרה' לפנייה 'חברתי היקרה' (ולא "חברתי יקרה") או לפנייה 'גברתי הנכבדה' (ולא "גברתי נכבדה").

נראה שהשימוש בצורה הלא מיודעת מושפע מן הפנייה המקובלת בלשונות זרות, כגון Dear באנגלית.