Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail to someonePrint this page

אברהם אברונין

תרכ"ט–תשי"ז, 1869–1957

  • נבחר לחבר־כבוד בי"ט בכסלו תשי"ד.
  • חבר ועד הלשון משנת תרפ"ז.

אברהם אברונין נולד בלוייב שבפלך מינסק ברוסיה הלבנה, היה ממייסדי "החדר המתוקן". בשנת תר"ע (1910) עלה לארץ והיה מורה. חיבר את "נתיבות הדקדוק" (עם א' פפר) וכתב מאמרים ורשימות לתיקון הלשון.

עסק בחקר הלשון והספרות, פרסם (עם אז"ר) פירוש לספר איוב, פרסם ביאורים ותיקונים בשירת ימי הביניים, ועסק בלשונם של יל"ג, מנדלי וביאליק. מחקריו פורסמו בספר "מחקרים בלשון ביאליק ויל"ג". השתתף בעריכת לשוננו ולשוננו לעם ופרסם בהם מפרי עיוניו.