ישיבה שכג

ז' בטבת תשע"ב, 2 בינואר 2012

ההחלטות בדקדוק שהתקבלו בישיבה

ניקודן של מילים לועזיות בלשוננו